Χρηστικά

Νέα προκήρυξη Βιολογικής Γεωργίας ύψους 120 εκατ. ευρώ - Ποια τα κριτήρια


Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει εκ νέου τις παρακάτω δράσεις, προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ. Θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό τη γενναία αύξηση του προϋπολογισμού. Για την καλύτερη στόχευση του Μέτρου, έγινε κατανομή του προϋπολογισμού στις Περιφέρειες και διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Πιο αναλυτικά, οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι:

 • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισμός 36 εκατ. ευρώ)
 • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισμός 84 εκατ. ευρώ)

Η κατανομή των ποσών έγινε ανά Περιφέρεια, με σκοπό την καλύτερη στόχευση και να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες και στη ζήτηση που υπάρχει για βιολογικές καλλιέργειες. Στην περίπτωση που σε κάποια ή κάποιες Περιφέρειες παραμείνει αδιάθετο ποσό, αυτό θα μπορεί να κατανεμηθεί σε κάποια ή κάποιες άλλες.

Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:

 • αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και 
 • μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
 • όσπρια
 • Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλει αίτηση ο ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.

Κριτήρια

Με βάση τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και την επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ 2014-2020 το ΥΠΑΑΤ έχει εισάγει νέα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, πέραν της εντασσόμενης έκτασης που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (NATURA 2000). Έτσι, η νέα πρόσκληση δίνει προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων και εντασσόμενων εκτάσεων:

 • Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» (νέοι βιοκαλλιεργητές)
 1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας 
 2. Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές
 3. Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
 4. Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
 5. Ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων)
 • Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» (παλαιοί βιοκαλλιεργητές)
 1. Παλαιότητα υποψηφίου βιοκαλλιεργητή
 2. Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές
 3. Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
 4. Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
 5. Μέλος Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Ομάδας Παραγωγών
 6. Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται εδώ και η επεξεργασία των αιτήσεων, εδώ.

Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον ως άνω ιστότοπο.

Τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας περιγράφονται στον Πίνακα Α, ως ακολούθως:

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ- ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ- ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος     

Με περίοδο μετατροπής-Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος)- Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)- Με περίοδο μετατροπής     

 • Ελαιοκομία    629    50    -    679     
 • Σταφίδα    669    50    -    719     
 • Επιτραπέζια σταφύλια    850    50    -    900     
 • Σταφύλια οινοποιήσιμα    795    50    -    845     
 • Αραβόσιτος κτηνοτροφικός    550    50    -    600     
 • Αραβόσιτος εδώδιμος    513    50    -    563     
 • Χειμερινά σιτηρά    72    50    -    122     
 • Μηδική , τριφύλλι    535    50    -    585     
 • Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή    380    50    -    430     
 • Όσπρια    406    50    -    456     
 • Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα    550    50         600     
 • Ακρόδρυα    850    50         900     

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ- ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ- ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος     

Χωρίς περίοδο μετατροπής- Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος)- Πιστοποίηση- Χωρίς περίοδο μετατροπής (κόστος συναλλαγής)    

 • Ελαιοκομία    415    50    40    505     
 • Σταφίδα    483    50    103    636     
 • Επιτραπέζια σταφύλια    735    50    115    900     
 • Σταφύλια οινοποιήσιμα    499    50    108    657     
 • Αραβόσιτος κτηνοτροφικός    516    50    34    600     
 • Αραβόσιτος εδώδιμος    452    50    42    544     
 • Χειμερινά σιτηρά    51    50    19    120     
 • Μηδική , τριφύλλι    506    50    18    574     
 • Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή    353    50    88    491     
 • Όσπρια    353    50    88    491     
 • Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα    488    50    62    600     
 • Ακρόδρυα    506    50    60    616