Χρηστικά

Με κατασχέσεις απειλείται η Εθνική αν δεν πληρώνει το ΛΕΠΕΤΕ!


Ολόκληρη η νέα απόφαση του υπουργείου Εργασίας, για το χρονοδιάγραμμα καταβολής των εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ μέχρι το 2023 και τα αναγκαστικά μέτρα αν παραβιαστεί

Υπό την απειλή της λήψης αναγκαστικών μέτρων και τη στέρησης ασφαλιστικής ενημερότητας η Εθνική Τράπεζα υποχρεώνεται να καταβάλλει ετησίως τις εισφορές στο ΛΕΠΕΤΕ, ύψους 40 εκατ. ευρώ, ετησίως.

Αυτό προβλέπει η απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου, η εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4618/2019, με τον οποίο ξεμπλοκάρει η χορήγηση των επικουρικών συντάξεων στους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίες είχαν «παγώσει» από τον Δεκέμβριο του 2017.

Με την  απόφαση (28153/276/21-06-2019) που παρουσιάζει το Σin, καθορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καταβολής των εισφορών από την Εθνική Τράπεζα, το οποίο αν δεν τηρηθεί, αφενός θα καταλογίζονται τόκοι υπερημερίας και η υπόθεση θα παραπέμπεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), το οποίο θα λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα, όπως κατασχέσεις κ.λπ.

Επίσης η απόφαση του κ. Πετρόπουλου προβλέπει πως σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, «η υπόχρεη Τράπεζα στερείται αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας».

Το αυστηρό ύφος της υπουργικής απόφασης και η απειλή λήψης μέτρων, αποδίδεται στις ενστάσεις που διατύπωσε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, στη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, κύκλοι της οποίας τόνιζαν ότι το κόστος ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ, δηλαδή δεν είναι πολύ υψηλότερο από τα 35 εκατ. ευρώ που είχε προβλέψει η ίδια η τράπεζα στο επιχειρησιακό σχέδιό της, το οποίο παρουσιάσθηκε πρόσφατα. Αποτρέπει δηλαδή το ενδεχόμενο αθέτησης της εφαρμογής της σχετικής διάταξης από την τράπεζα.

Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι  ΕΤΕ καταβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ συμπληρωματική ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 24 του ν. 4618/2019, ποσοτικοποιημένη σε εξατομικευμένη βάση, αναλόγως με τον αριθμό των ασφαλισμένων και το ύψος της μισθοδοσίας τους, η οποία για τα έτη 2019 έως 2023 έχει καθοριστεί στο ποσό των 40 εκατ. ευρώ ετησίως. H εισφορά για τα έτη 2020-2023 καταβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ από την ΕΤΕ σε δύο ισόποσες δόσεις, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ έκαστη, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31.1. εκάστου έτους και η δεύτερη εξ αυτών μέχρι την 30.6 εκάστου έτους.

Ειδικά για το έτος 2019, ποσό 36 εκατ. ευρώ καταβάλλεται από την ΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ μέχρι την 28.6.2019, ενώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους 4 εκατ. ευρώ καταβάλλεται μέχρι την 29.11.2019.

Πάντως, στις 2 Ιουλίου, στους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, θα καταβληθούν επικουρικές συντάξεις 7 μηνών (αναδρομικά από Ιανουάριο 2019)  από το ΕΤΕΑΕΠ στους δικαιούχους του ειδικού λογαριασμού επικούρησης ΛΕΠΕΤΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει κοινοποιηθεί από το ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ αρχείο με τις επανυπολογισθείσες συντάξεις προς ενημέρωση και έλεγχο. Μέχρι την ένταξη των δικαιούχων στο σύστημα πληρωμής του ΕΤΕΑΕΠ, ο υπολογισμός και η λογιστικοποίηση των παροχών για το διάστημα από 1.1.2019 εξακολουθεί να διενεργείται από το ΛΕΠΕΤΕ με μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από το ΕΤΕΑΕΠ.

Ολόκληρη η απόφαση του υφυπ. Εργασίας

Το πλήρες κείμενο της απόφαση του κ. Πετρόπουλου είναι το ακόλουθο:

Εφαρμογή του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019 (Α΄ 89).

( B’ 2466/21.06.2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθ. 24 του ν. 4618/2019 (Α΄ 89).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
3. Τις διατάξεις των άρθ. 24 επ. του ν. 4611/2019 (Α΄ 73). 
4. Τις διατάξεις άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 168).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Την Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
9. Την Υ55/29.08.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 3715).
10. Την οικ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015 (ΦΕΚ 2169, Β΄) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με τις οικ. 54051/Δ9.14200/22.11.2016 (ΦΕΚ 3801, Β΄) και οικ. 59285/18416/12.12.2017 (ΦΕΚ 4503, Β΄) υπουργικές αποφάσεις.
11. Το αριθμ. οικ. 28097/2720/20-6-2019 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε΄ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143, Α΄) όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4487/2017 (Α΄ 110), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Από 1.6.2019 η καταβολή των εισφορών επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑΕΠ για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π. ΕΘΝΑΚ γίνεται μέσω της διαδικασίας της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του ΕΦΚΑ, με χρήση των πακέτων κάλυψης που προβλέπονται για το ΕΤΕΑΕΠ. 
Η καταβολή αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 - 31.5.2019 η ΕΤΕ καταβάλλει επιπροσθέτως στο ΕΤΕΑΕΠ το ισόποσο των εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένων για επικουρική ασφάλιση για το σύνολο των ασφαλισμένων των ως άνω Λογαριασμών, με ταυτόχρονη αποστολή και των σχετικών μισθολογικών καταστάσεων, ως εξής:
• Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένων για τον μήνα Ιανουάριο 2019, διενεργείται έως 31.7.2019.
• Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένων για τον μήνα Φεβρουάριο 2019, διενεργείται έως 30.8.2019.
• Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένων για τον μήνα Μάρτιο 2019, διενεργείται έως 30.9.2019.
• Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών εργοδότη - ασφαλισμένων για τον μήνα Απρίλιο 2019, διενεργείται έως 31.10.2019.
• Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένων για τον μήνα Μάιο 2019, διενεργείται έως 29.11.2019.

2. Πλέον των ανωτέρω, η ΕΤΕ καταβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ συμπληρωματική ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 24 του ν. 4618/2019, ποσοτικοποιημένη σε εξατομικευμένη βάση, αναλόγως με τον αριθμό των ασφαλισμένων και το ύψος της μισθοδοσίας τους, η οποία για τα έτη 2019 έως 2023 έχει καθοριστεί στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. H ως άνω εισφορά για τα έτη 2020-2023 καταβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ από την ΕΤΕ σε δύο ισόποσες δόσεις, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ έκαστη, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31.1. εκάστου έτους και η δεύτερη εξ αυτών μέχρι την 30.6 εκάστου έτους. Ειδικώς για το έτος 2019, ποσό 36 εκατομμυρίων ευρώ εκ της ανωτέρω συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς καταβάλλεται από την ΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ μέχρι την 28.6.2019, ενώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλεται μέχρι την 29.11.2019.

Άρθρο 2

1. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης καταβολής του συνόλου ή μέρους των εισφορών επικουρικής ασφάλισης καθώς και της ανωτέρω συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς κατά τις καταληκτικές ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 1, η είσπραξη αυτών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιβαρύνσεων από πρόσθετα τέλη ή/και τόκους υπερημερίας, ανατίθεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
2. Για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών επικουρικής ασφάλισης και της συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής, τα στοιχεία της οποίας ορίζονται στην Φ.80000/οικ23795/791/5.8.2013 (Β΄ 2124) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών». 

3. Η διαδικασία είσπραξης, ενημέρωσης, ηλεκτρονικής διαχείρισης κ.λπ. των ποσών του παρόντος άρθρου, εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, γίνεται σύμφωνα με την Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 (Β΄ 2699) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)».

4. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η υπόχρεη Τράπεζα στερείται αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Άρθρο 3
Έναρξη εφαρμογής
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε επίσης