Χρηστικά

Με δωρεάν υπερωρίες θα ξεχρεώνουν την καραντίνα οι εργαζόμενοι!


Η απίστευτη διάταξη που περιέχει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά

Μια απίστευτη διάταξη περιέχει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο κατατίθενται εντός των ημερών στη Βουλή, μαζί με άλλες αλλαγές στα εργασιακά, τα οποία προσαρμόζονται στην ημι-καραντίνα που βιώνουμε λόγω του κορονοϊού.

Η διάταξη αφορά στους εργαζόμενους που επιστρέφουν στην εργασία τους, μετά τις διακοπές, και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, μπαίνουν υποχρεωτικά σε προληπτική καραντίνα για 7 ή 14 ημέρες, προκειμένου στο διάστημα αυτό, να διαπιστωθεί εάν θα εκδηλώσουν ή όχι κρούσμα κορονοϊού. Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των υπολοίπων εργαζόμενων και των ιδίων.

Όταν υπάρχει η δυνατότητα τηλεργασίας, δεν υφίσταται πρόβλημα, καθώς ο εργαζόμενος μπορεί να εργάζεται, ευρισκόμενος στο σπίτι του.

Εάν πρόκειται όμως για εργασία, που απαιτεί τη φυσική παρουσία του στο χώρο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, τότε τα πράγματα αλλάζουν.

Στο διάστημα αυτό, της προληπτικής καραντίνας, ο εργαζόμενος, θα λαμβάνει κανονικά το μισθό του και θα καλύπτονται οι εισφορές του από τον εργοδότη.

Όμως, με την επιστροφή του στην εργασία, θα κληθεί να αναπληρώσει τις ημέρες υποχρεωτικής «ξεκούρασης», κάνοντας υπερωρίες.

Η αναπλήρωση θα γίνεται σε χρονικό εύρος 4μήνου και έως τα τέλη του 2020, με επιπλέον απασχόληση έως και 3 ώρες ημερησίως, πέραν του ημερήσιου ωραρίου του μισθωτού, χωρίς αμοιβή υπερεργασίας ή υπερωρίας.

Δηλαδή, εάν δεν εργάστηκε για μία εβδομάδα, ήτοι 40 ώρες, θα πρέπει να εργαστεί υπερωριακά για 40 ώρες, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Αν τεθεί σε καραντίνα 14 ημερών, τότε θα πρέπει να καλύψει με υπερωρίες 80 ώρες σε 3 – 3,5 μήνες μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Η διάταξη προβλέπει επίσης πως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας και οι αναγκαστικές υπερωρίες, θα αναγράφονται κανονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να ελέγχονται από το ΣΕΠΕ.

Οι αλλαγές στην τηλεργασία

Το μέτρο των δωρεάν υπερωριών εντάσσεται στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας λόγω κορωνοϊού και αφορά κατά κύριο λόγο εργαζόμενους που δεν νοσούν οι ίδιοι αλλά πρέπει να μπουν σε καραντίνα στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19,  σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες και συστάσεις του ΕΟΔΥ.

Όμως, αφορά μόνο όσους δεν μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως. Για όσους έχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας, το μέτρο δεν τους αφορά, αφού επιστρέφοντας από την άδεια, θα μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως.

Όμως επέρχονται σημαντικές αλλαγές και στο καθεστώς της τηλεργασίας, οι οποίες, όπως έχει αποκαλύψει το Σin, είναι οι ακόλουθες:

 1. Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου κατά την πρόσληψη ή με μεταγενέστερη συμφωνία.
 2. Κατ’ εξαίρεση για λόγους δημόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας του εργαζόμενου, ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργαζομένου για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργαζόμενο.
 3. Σε περίπτωση κινδύνου  δημόσιας υγείας, ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του εργοδότη για τηλεργασία, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη.
 4. Εντός 8 ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον εργαζόμενο το πλαίσιο βάσει του οποίου θα παρέχει τις υπηρεσίες του, όπως το ωράριο εργασίας, τον τρόπο υπολογισμού και την ανάλυση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνεται περιοδικώς ο τηλεργαζόμενος από την τηλεργασία (κόστος τηλεπικοινωνιών, τον εξοπλισμό και τη συντήρησή του).
 5. Το πρόσθετο αυτό κόστος, το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί σε σταθερό ποσό που να υπερκαλύπτει το πραγματικό, καλύπτει ο εργοδότης σε μηνιαία βάση, αλλά δεν θα αποτελεί αποδοχές αλλά κάλυψη λειτουργικών δαπανών και φυσικά δεν θα υπόκειται σε φόρο ή εισφορές και σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ισχύουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
 6. Εντός του 8ημέρου από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον εργαζόμενο τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να ανήκει είτε στην επιχείρηση είτε στον εργαζόμενο.
 7. Αν ο εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο, στη σύμβαση προσδιορίζεται ο τρόπος αποκατάστασης του κόστους χρήσης του για την τηλεργασία. 
 8. Αν ο εργοδότης δεν προμηθεύσει τον απαραίτητο εξοπλισμό στον τηλεργαζόμενο ή δεν καλύψει το κόστος χρήσης ή το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών, είναι ανίσχυρη η συμφωνία περί τηλεργασίας και η εργασία παρέχεται στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
 9. Ο εργοδότης ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους περιορισμούς στη χρήση του εξοπλισμού ή εργαλείων πληροφορικής, όπως το διαδίκτυο και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής τους.
 10. Συμφωνείται η τηλε-ετοιμότητα του εργαζόμενου, τα χρονικά όρια αυτής και οι προθεσμίες ανταπόκρισης του τηλεργαζομένου.
 11. Συμφωνείται και τηρείται η προστασία των επαγγελματικών δεδομένων, καθώς και των προσωπικών δεδομένων του τηλεργαζομένου.
 12. Η συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης και εν γένει τη σύμβαση εργασίας του τηλεργαζομένου ως πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, αλλά μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία.
 13. Οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους συγκρίσιμους εργαζομένους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ιδίως σχετικώς με τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις τυχόν επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση, την κατάρτιση και επαγγελματική τους εξέλιξη, τη συμμετοχή σε σωματεία, τη συνδικαλιστική τους δράση και την απρόσκοπτη και εμπιστευτική επικοινωνία τους με τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους.
 14. Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το ωράριο εργασίας και να σέβεται την ιδιωτική ζωή του τηλεργαζόμενου. 
 15. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της κάμερας (web cam) για τον έλεγχο του τηλεργαζομένου. 
 16. Αν τεθεί σε λειτουργία οιοδήποτε σύστημα ελέγχου, αυτό πρέπει να σέβεται τη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να επιβάλλεται από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και να περιορίζεται στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου σκοπού.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης