Χρηστικά

Κατασχέσεις σε 3,3 εκατ. οφειλέτες της Εφορίας – Ποιοι τις γλιτώνουν


Τα συνολικά χρέη από φόρους και πρόστιμα προς την Εφορία εκτινάχθηκαν στο τέλος του Δεκεμβρίου σε 111,4 δισ. ευρώ

Κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1,32 εκατομμυρίων οφειλετών του Δημοσίου πραγματοποίησε η Εφορία τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ με κατασχέσεις απειλούνται επιπλέον 1.951.507 φορολογούμενοι, που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, όπως αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται, πως τα συνολικά χρέη από φόρους και πρόστιμα προς την Εφορία ξεπέρασαν και το ποσό των 111 δισ. ευρώ, και διαμορφώθηκαν στο τέλος του Δεκεμβρίου σε 111,4 δισ. ευρώ, που αποτελεί νέο διαχρονικό ρεκόρ.

Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών του δημοσίου ανέρχεται σε 3.996.811 ΑΦΜ (ιδιώτες και επιχειρήσεις) και υπερβαίνει το 50% του συνόλου των φορολογουμένων, στοιχείο που δείχνει το τεράστιος πρόβλημα που υπάρχει στην κοινωνία, για την αποπληρωμή των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων.

Από τους συνολικούς οφειλέτες, στους 1.332.050 επιβλήθηκαν αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ποσών εις χείρας τρίτων και ενδεχομένως και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. 

Ακόμη, 1.951.507 οφειλέτες, τελούν από το φόβο της επιβολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς εμφανίζονται να χρωστάνε ποσά τουλάχιστον 500 ευρώ.

Οι κατασχέσεις και γενικά τα αναγκαστικά μέτρα της Εφορίας δεν περιορίζονται μόνο στους βασικούς οφειλέτες, αλλά επεκτείνονται σε συνυπόχρεα πρόσωπα, όπως σύζυγοι, συνέταιροι κ.λπ.

Σημειώνεται πως αν δεν υπάρχουν επαρκή υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αναλόγως τους ύψους της οφειλής, οι κατασχέσεις επεκτείνονται σε αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και ακίνητα.

Επιβεβαιώθηκαν έτσι οι φόβοι των επιτελών του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, ότι οι αυξημένες υποχρεώσεις πληρωμών από τους φορολογούμενους, θα είχε ως αποτέλεσμα και τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων.

Σημειώνεται ότι, μόνο τον μήνα Δεκέμβριο το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών, αυξήθηκε κατά 1,2 δισ. ευρώ, και από 110,17 δισ. Ευρώ τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε σε 111,40 δισ. ευρώ.

Ποιοι γλιτώνουν τις κατασχέσεις

Υπό όρους μπορούν να αποφύγουν τις κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων από την Εφορία ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων και για ορισμένα εισοδήματα.

Ο «Οδηγός» της ΑΑΔΕ, που αποσαφηνίζει το πλαίσιο των κατασχέσεων στους λογαριασμούς των οφειλετών του Δημοσίου είναι ο ακόλουθος:

1.    Ποιο είναι το ελάχιστο ποσόν οφειλής προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα και τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;
Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία (για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυπόχρεος, εγγυητής, κλπ) συνολικού ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων. Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή και πρόστιμα εκπρόθεσμης
καταβολής.
Αναγκαστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί μέχρι και 6/4/2014 (προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών) για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά τον χρόνο επιβολής τους, μικρότερες του ανωτέρω ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ, αίρονται μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση από τον οφειλέτη.
2.     Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;
Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσόν αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
3.     Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κατάθεσης σε πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο είναι ακατάσχετο;
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ, μηνιαίως, για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.
4.    Είναι δυνατή η άρση επιβληθεισών κατασχέσεων στα χέρια τρίτων;
Ναι, εφόσον:
α) Εξοφληθεί ή διαγραφεί το ποσόν για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο στα χέρια τρίτου. 
β) Έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α’ 237) το οποίο τηρείται και συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
•    έχει εξοφληθεί ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής
•    έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη,
•    έχει εξεταστεί, κατά περίπτωση, η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4305/2014,
•    η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων της ρύθμισης του ν. 4305/2014 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.
γ) Έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 17 του ν. 4321/2015 (Α’32) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» και συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
•    έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής πριν από οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της προκαταβολής του άρθρου 15 του ν. 4321/2015,
•    έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη,
•    έχει εξεταστεί, κατά περίπτωση, η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής,
•    η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4321/2015 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί. Λοιπές επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων για τις οποίες δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν αίρονται.
5.    Είναι δυνατόν να περιοριστεί η κατάσχεση στα χέρια τρίτων;
Ναι. Δύναται να περιοριστεί σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που την επέβαλε (Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης), κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα