Χρηστικά

Ανατροπές από τον Δεκέμβριο στις μεταβιβάσεις ακινήτων!


Από τον επόμενο μήνα, η διαδικασία αγοράς και πώλησης θα ολοκληρώνεται στο συμβολαιογραφικό γραφείο χωρίς τα γνωστά «πήγαινε-έλα» στην Εφορία

Ηλεκτρονικά, θα διεκπεραιώνονται από τον επόμενο μήνα οι μεταβιβάσεις των ακινήτων, χωρίς τα γνωστά «πήγαινε-έλα» στην Εφορία, καθώς η διαδικασία θα αρχίζει και θα τελειώνει στο γραφείο του συμβολαιογράφου.

Εντός των ημερών η ΑΑΔΕ ολοκληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και μέσα στον Δεκέμβριο τίθεται σε παραγωγική λειτουργία, που σημαίνει ότι η μεταβίβαση θα ολοκληρώνεται από την οθόνη του υπολογιστή του συμβολαιογράφου.

Σε πρώτη φάση, η πλατφόρμα, θα διεκπεραιώνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων αιτία ανταλλάγματος (αγορές, πωλήσεις), ενώ σε δεύτερη φάση, το 2020, θα καλύψει και τις υποθέσεις δωρεών, κληρονομιών, γονικών παροχών.

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΑΑΔΕ, οι δηλώσεις θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τον συμβολαιογράφο, εφόσον για τη σχετική μεταβίβαση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Στις περιπτώσεις όπου η δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, οι φορολογούμενοι επιβεβαιώνουν την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσης μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών και υποβάλλουν τη δήλωση.

Τα στοιχεία των δηλώσεων καταχωρούνται ηλεκτρονικά απευθείας στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ και δεν απαιτείται η καταχώρησή τους από τις ΔΟΥ κατά την κατάθεση της δήλωσης.

Ο φόρος θα υπολογίζεται κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, με βάση τα δεδομένα αυτής. Τα δικαιολογητικά που οδηγούν σε μείωση ή απαλλαγή φόρου θα αποστέλλονται στη ΔΟΥ σε μεταγενέστερο χρόνο από τον Συμβολαιογράφο, προς επαλήθευση και έλεγχο.

Τα βήματα για τις ηλεκτρονικές
μεταβιβάσεις των ακινήτων

Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που έχει επεξεργαστεί η ΑΑΔΕ, οι μεταβιβάσεις των ακινήτων θα ολοκληρώνονται στα ακόλουθα 11 βήματα:
1ο ΒΗΜΑ: Οι Συμβαλλόμενοι προσκομίζουν στον Συμβολαιογράφο όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για τη σύνταξη του συμβολαίου.
2ο ΒΗΜΑ: Ο Συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση, με βάση τα δικαιολογητικά. Συμπληρώνει τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας. Συμπληρώνει το τίμημα.
3ο ΒΗΜΑ: Η Εφαρμογή: Υπολογίζει το φόρο και γίνεται προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης (με δυνατότητα τροποποίησής της οποτεδήποτε).
4ο ΒΗΜΑ: Ο Συμβολαιογράφος οριστικοποιεί τη δική του συμμετοχή στη συμπλήρωση της δήλωσης.
5ο ΒΗΜΑ: Οι Συμβαλλόμενοι μέσα από την Εφαρμογή:

  • Ελέγχουν τη δήλωση
  • Απαντούν στις ερωτήσεις για την απαλλαγή Α΄ Κατοικίας
  • Εξουσιοδοτούν ή μη τον Συμβολαιογράφο για υποβολή δήλωσης Ε9 (εντός 2020)

6ο ΒΗΜΑ: Οι Συμβαλλόμενοι οριστικοποιούν  και υποβάλλουν τη δήλωση.  Μετά την οριστικοποίηση της δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση, παρά μόνο υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
Η δήλωση θεωρείται οριστικά υποβληθείσα, εφόσον την αποδεχθούν και οι 2 συμβαλλόμενοι.
7ο ΒΗΜΑ: Η Εφαρμογή:

  • Βεβαιώνει το φόρο
  • Παράγει Ταυτότητα Οφειλής

8ο ΒΗΜΑ: Ο Αγοραστής Εξοφλεί το Φόρο με βάση την Ταυτότητα Οφειλής.
9ο ΒΗΜΑ: ο Συμβολαιογράφος μέσα από την Εφαρμογή:

  • Εκτυπώνει αποδεικτικό καταβολής του φόρου
  • Εκτυπώνει τη Δήλωση

10ο ΒΗΜΑ: Οι Συμβαλλόμενοι Υπογράφουν το συμβόλαιο και οριστικοποιούν τη μεταβίβαση.
11ο ΒΗΜΑ: Ο συμβολαιογράφος μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες ενημερώνει ηλεκτρονικά για τη σύνταξη του συμβολαίου και το αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟY (μαζί με τα τυχόν δικαιολογητικά). Από τη στιγμή αυτή ο Συμβολαιογράφος παύει να έχει πρόσβαση στη δήλωση ΦΜΑ.
 

Διαβάστε επίσης