Αγορές

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά ιδίων μετοχών


 Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 26/6/2014 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 26/6/2014 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 21/1/2016, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 25.400 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,2692 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 32.236,98 ευρώ.