Αγορές

FHL Κυριακίδης: Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών


 H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 03.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 02.02.2016 αγοράστηκαν 1.590 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης  2,3469 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξίας 3.753,84 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.