Χρηστικά

«Τρέχει» η «Επιστρεπτέα 6", κατανέμονται 500 εκατ. σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες


Εως τις 16 Μαρτίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την αποδοχή της "Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6" από τους δικαιούχους, συνολικού ποσού 500 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία 286.181 δικαιούχοι, στους οποίους καταβάλλονται σταδιακά τα εγκριθέντα ποσά.

Επισημαίνεται ότι στους 5 προηγηθέντες κύκλους  έχουν ενταχθεί 544.593 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Μεγάλος αριθμός αυτών συμμετείχε σε 2 ή περισσότερους κύκλους

Με την ολοκλήρωση και της "Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6" οι δικαιούχοι θα έχουν εισπράξει συνολικά 7,3 δισ. ευρώ. .

Το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο εξετάζει  τη μη επιστροφή του 50% των ενισχύσεων που έλαβαν επαγγελματίες και επιχειρήσεις στους τρεις πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας, όπως έγινε και στους επόμενους, αλλά με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι:

1. Στον πρώτο στον πρώτο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής ενισχύθηκαν 52.490 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με συνολικό ποσό 601,8 εκατ. ευρώ

2. Στον δεύτερο κύκλο ενισχύθηκαν 89.732 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με 1,26 δισ. ευρώ

3. Στον τρίτο κύκλο ενισχύθηκαν 101.522 με συνολικά 1,51 δισ. ευρώ

4. Στο τέταρτο κύκλο οι ενισχύσεις έφθασαν στα 2,17 δισ. ευρώ για 447.041 επιχειρήσεις και επαγγελματίες

5. Στον πέμπτο κύκλο οι συνολικές ενισχύσεις ήταν 1,22 δισ. ευρώ για 359.691 επαγγελματίες και επιχειρήσεις

6. Στην επιστρεπτέα προκαταβολή 6 δικαιούχοι μέχρι στιγμής είναι 286.181 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με ποσό 500 εκατ. ευρώ

 Οι δικαιούχοι του 6ου κύκλου

Στον έκτο κύκλο της Επιστρεπτέας προκαταβολής δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι εξής κατηγορίες:

α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Κύκλος εργασιών αναφοράς για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:

- σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Ιανουάριο 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός Ιανουαρίου του 2020,

- σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Ιανουάριο του 2020 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Οκτώβριο του 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός Οκτωβρίου 2020,

- σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).

Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:

- σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019, διαιρεμένα με δώδεκα (12),

- σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2020, λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020,

- σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019, ούτε τον μήνα Ιανουάριο 2020, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Οκτωβρίου 2020.

- σε διαφορετική περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης