Οικονομία

Επ. Ανταγωνισμού: Δημοσιεύτηκε το Εγχειρίδιο Λειτουργικών Διαδικασιών


Δημοσιεύθηκε σήμερα στον ιστότοπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), www.epant.gr, το Εγχειρίδιο των Λειτουργικών Διαδικασιών της.

Επισημαίνεται ότι το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί τμήμα ενός εκτενούς εσωτερικού κώδικα, στον οποίο για πρώτη φορά καταγράφονται και τυποποιούνται οι διαδικασίες της επιτροπής, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και σε σημαντικό βαθμό αναμορφωθεί, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, συνελέγησαν και ελήφθησαν υπόψη προτάσεις και απόψεις συναλλασσομένων με την επιτροπή (επιστημόνων και φορέων που ασκούν ή/και ασχολούνται με το δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού) ως προς τις έως σήμερα εφαρμοζόμενες πρακτικές, τη βελτίωσή τους και τη μείωση της γραφειοκρατίας. 

Η δημοσιοποίηση του εγχειριδίου εντάσσεται στον σχεδιασμό της επιτροπής για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς της και της διαφάνειας των διαδικασιών της.