Χρηστικά

Έλεγχοι στα κονδύλια της πανδημίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο!


Το Ε.Σ. στηλιτεύει την ελεγκτική ασυλία που απολαμβάνουν η Τράπεζα της Ελλάδος το ΤΧΣ, ενώ ετοιμάζει ελέγχους σε επιμελητήρια, θρησκευτικούς και αθλητικούς συλλόγους

Ελέγχους στα κονδύλια που διατίθενται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, θα διενεργήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2021, προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή χρήση τους.

Ο έλεγχος από το Δικαστήριο έχει ιδιαίτερη σημασία, για τα συγκεκριμένα κονδύλια, καθώς είναι γενική η εντύπωση για τη χαλαρότητα που επικρατεί όσον αφορά στη διάθεσή τους.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν το πρόγραμμα κατάρτισης με τα περίφημα «Σκόιλ Ελικίκου», αλλά και οι τεράστιες μάσκες προστασίας από τον Covid-19 που διανεμήθηκαν τον Σεπτέμβριο στους μαθητές.

Όπως τονίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο,  στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων έτους 2021 εντάσσεται μεταξύ των άλλων και ο έλεγχος των κονδυλίων του κορονοϊού.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται, ότι, «το Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσω των Υπηρεσιών Επιτρόπων του, που είναι εγκατεστημένες, στο σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών και στο σύνολο της Επικράτειας, θα παρακολουθήσει τη δημόσια διαχείριση (έσοδα, έξοδα, πάγια) με την καταγραφή στα λογισμικά του συστήματα πρόσφορων πληροφοριών που θα τυγχάνουν επιμελούς επεξεργασίας ώστε να εντοπίζονται και, αν αυτό κρίνεται χρήσιμο, να δημοσιεύονται καταλλήλως οι αποκλίσεις» και προσθέτει:

«Ειδικώς θα επισκοπείται η διάθεση δημοσίου χρήματος προς ανάσχεση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, όπου κάθε χρηματοδοτικό μέσο θα εξετάζεται αν διασφαλίζει τη διαφάνεια, τις απαιτούμενες δικλείδες εσωτερικού ελέγχου (διασταυρώσεις δεδομένων, επαληθεύσεις πρωτογενών στοιχείων) και τη λογοδοσία».

Έλεγχοι παντού

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποκαλύπτει επίσης, ότι θα εξετασθεί επίσης, η ελεγκτική δικαιοδοσία του Δικαστηρίου επί επαγγελματικών συλλόγων, επιμελητηρίων ή οργανώσεων που λειτουργούν ως νπδδ, επιβάλλοντας κατά τον νόμο υποχρεωτικώς, τόσο τη συμμετοχή των μελών τους σε αυτά, όσο και τις εισφορές των μελών τους προς αυτά.

Ακόμη, θα εξετασθεί η άσκηση ελεγκτικής αρμοδιότητας επί θρησκευτικών οργανώσεων εφόσον είναι οργανωμένες ως νπδδ ή ως δημόσιες υπηρεσίες, με δεδομένο ότι η διοικητική αυτών αυτοτέλεια προστατεύεται ως στοιχείο του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία.

Γιατί δεν ελέγχονται η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ;

Ταυτόχρονα το Ε.Σ δηλώνει ότι θα προετοιμάσει μελέτες και προπαρασκευαστικές εργασίες ελέγχων ώστε να διευκρινισθούν πλήρως, τόσο σε συνταγματική όσο και σε νομοθετική βάση, τα όρια της ελεγκτικής του δικαιοδοσίας, με στόχο να διευκρινισθεί:

  • Αν η Τράπεζα της Ελλάδος, που αποτελεί θεσμό προεχόντως της Ελληνικής Δημοκρατίας, ασκούσα δημόσια εξουσία με βάση ρυθμίσεις που προβλέπονται και σε εθνική νομοθεσία, υπάγεται ή πρέπει κατά το Σύνταγμα να υπάγεται στην ελεγκτική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπόκειται βάσει των Συνθηκών στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο όμως δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου των Κεντρικών Τραπεζών των Κρατών Μελών. Αποτέλεσμα είναι η ελληνική Κεντρική Τράπεζα να μην ελέγχεται από δημόσιο φορέα εξωτερικού ελέγχου.
  • Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα εξετάσει την κατά το Σύνταγμα και τους νόμους ελεγκτική του δικαιοδοσία επί μορφωμάτων όπως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας30 και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα