Χρηστικά

Έξτρα πρόστιμο 500 ευρώ για αδήλωτες ταμειακές μηχανές


Πώς θα υποβάλουν χωριστές δηλώσεις τα παντρεμένα ζευγάρια - Μαζικά στοιχεία από τις τράπεζες θα ζητεί και θα λαμβάνει η ΑΑΔΕ


Νέο πρόστιμο ύψους 500 ευρώ προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, για την περίπτωση έκδοσης αποδείξεων από μη δηλωμένη ταμειακή μηχανή ή γενικώς μη δηλωμένο φορολογικό μηχανισμό.

Παράλληλα νομοθετείται η δυνατότητα αποστολής  αυτοματοποιημένων μαζικών μηνυμάτων από την ΑΑΔΕ σε τράπεζες για την παροχή στοιχείων στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων και των κατασχέσεων, όπως και η δυνατότητα στους συζύγους να υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις.

Αναλυτικότερα το πολυνομοσχέδιο με το οποίο ακυρώνονται οι μειώσεις στις συντάξεις, προβλέπεται η καθιέρωση διαδικαστικής παράβασης που επισύρει πρόστιμο 500 ευρώ στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει υποχρέωση από τη φορολογική νομοθεσία, εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό κ.λπ.

Η ρύθμιση αφορά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδίδονταν «μαϊμού» αποδείξεις από αδήλωτες ταμειακές μηχανές και οι επιχειρηματίες τιμωρούνταν με τις γενικές διατάξεις για τη χρήση αδήλωτων μηχανών. Τώρα, με τη νέα διάταξη προβλέπεται και η επιβολή προστίμων 500 ευρώ, για κάθε απόδειξη που θα εκδίδεται με αδήλωτη μηχανή.

Χωριστές δηλώσεις από συζύγους

Για την υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων από συζύγους προβλέπεται ότι κατά το έτος υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του.

Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του.
Σε περίπτωση που ένας των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

Ακόμη, ορίζεται ότι σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, το ποσό της δαπάνης που μπορεί να εκπέσει για τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε σύζυγο. Σημειώνεται ότι με το καθεστώς της κοινής δήλωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους.

Η φορολογική δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

Οι διατάξεις περί χωριστών δηλώσεων συζύγων ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επόμενων, δηλαδή από τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2019 και μετά.

Με άλλη διάταξη, η ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο διενέργειας φορολογικών ελέγχων, θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνει αυτοματοποιημένα μαζικά αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τα υπόχρεα πρόσωπα (τράπεζες και άλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες).

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται μαζικά συνιστούν το «Αρχείο Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών», το οποίο τηρείται σε ασφαλή υποδομή (βάση δεδομένων) που δημιουργείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα με άλλες διατάξεις διευρύνονται οι φορείς στους οποίους δύναται να ανατεθεί, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η είσπραξη των φορολογικών και λοιπών εσόδων του Δημοσίου.

Διαβάστε επίσης