Χρηστικά

Έκρηξη εσόδων από τη φορολογία ακινήτων


Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb καθώς και η αύξηση των ενοικίων αυξάνουν σημαντικά τα δηλωθέντα έσοδα και τους φόρους

Έκρηξη των φορολογικών εσόδων από τη φορολογία ακινήτων λόγω των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb, αλλά και από την αύξηση των ενοικίων, αναμένει φέτος το υπουργείο Οικονομικών.

Ήδη έχουν δηλωθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ περίπου 49.000 ακίνητα που ενοικιάζονται σε διάφορες πλατφόρμες πλατφόρμες Airbnb, HomeAway, Booking.com κ.λπ. αλλά η «μόδα» εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς, σε σημείο που έχει περιοριστεί σημαντικά η προσφορά ακινήτων για ενοικίαση, ενώ έχει εκτοξεύσει στα ύψη τις τιμές των ενοικίων.

Δηλαδή, εκτός από τα ακίνητα που πλέον εκμεταλλεύονται μέσω των ωβραχυχρόνιων μισθώσεων, έχουν αυξηθεί και τα ενοίκια και άρα και τα αναμενόμενα έσοδα από τη φορολογία,που θα εισπράξει το Δημόσιο το 2019.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αισιοδοξία στους επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών, για τον αυξημένο φόρο που θα εισπράξει φέτος με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμεταλλεύονται επιχειρηματικά τα ακίνητά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ έχουν δηλωθεί περίπου 50.000 ακίνητα τα οποία ενοικιάζονται στο πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, εντούτοις εκτιμάται ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος (το ΙΟΒΕ εκτιμά πως είναι 135.000 ακίνητα), γεγονός που έχει εντείνει τους ελέγχους από την ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό όσων αποκρύπτουν εισοδήματα.

Όσοι ενοικιάζουν ακίνητα είτε με την παραδοσιακή μέθοδο, είτε μέσω των βραχυχρόνιων μισθώσεων, είτε έχουν προβεί σε δωρεάν παραχώρηση ακινήτου, θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα που εισέπραξαν με συντελεστές από 15% έως και 45%, ανάλογα με το ύψος τους.

Επιπλέον, εάν τα εισοδήματα υπερβαίνουν το ποσό των 12.000 ευρώ (εισέπραξαν ενοίκιο άνω των 1.000 ευρώ τον μήνα), θα τους επιβληθεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Από τα εισοδήματα των ακινήτων εκπίπτουν δαπάνες οι οποίες ανέρχονται στο 5% επί του ακαθαρίστου εισοδήματος και το ποσοστό αυτό αναγνωρίζεται άνευ δικαιολογητικών. Οι δαπάνες αυτές αφορούν το κόστος για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών.

Επίσης οι δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης, εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθαρίστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών. Επιπλέον, από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα εκμίσθωσης ακινήτου εκπίπτει η αποζημίωση που έχει καταβάλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή (ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή) για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου. Για την απόδειξη του ποσού των δαπανών για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης καθώς και του ποσού της αποζημίωσης για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, τα δικαιολογητικά είναι οι αποδείξεις είσπραξης που εκδίδονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Πώς φορολογούνται

Τα καθαρά εισοδήματα από ακίνητα, δηλαδή τα ποσά που προκύπτουν από την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα ποσά εισοδημάτων από ακίνητα, φορολογούνται αυτοτελώς, με κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου:

  • 15% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 12.000 ευρώ.
  • 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.
  • 45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ. 

Επίσης, εφόσον ο φορολογούμενος που έχει αποκτήσει εισοδήματα από ακίνητα δηλώσει συνολικό ποσό ετησίου ατομικού εισοδήματος άνω των 12.000 ευρώ είτε μόνο από ακίνητα είτε κι από άλλες πηγές, το συνολικό αυτό εισόδημα υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται κλιμακωτά με συντελεστές 2,2% έως 10% στο άνω των 12.000 ευρώ τμήμα του εισοδήματος.

Διαβάστε επίσης