Επιχειρήσεις

Dimand: Γρίφος τα οικονομικά αποτελέσματα


Θετικά οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου εμφάνισε η εισηγμένη εταιρεία ακινήτων Dimand, η οποία ενισχύει συνεχώς το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο και υλοποιεί μεγάλα επενδυτικά projects.

 Τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 9μήνου ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,6 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο. Το θετικό αποτέλεσμα επετεύχθη παρά το γεγονός ότι το γ΄τρίμηνο ήταν ζημιογόνο.

Οι ζημίες (8 εκατ. στο 9μηνο) είναι λογιστικές και προέκυψαν από την προπληρωμή ομολογιακού δανείου και την  εξαγορά των προνομιούχων μετοχών της εταιρείας.

Η  καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) του Ομίλου από €39,0 εκατ. την 31.12.2021 ανήλθε σε €124,5 εκατ. την 30.09.2022. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σ΄αυτό το διάστημα από €39,7 εκατ.σε €8,8 εκατ.

Παράλληλα, σημειώθηκε αύξηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων και των επενδύσεων σε  κοινοπραξίες του Ομίλου: €125,5 εκατ. την 30.9.2022 έναντι €87,8 εκατ. την  31.12.2021.

Αυξήθηκε επίσης η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου: Τα EBITDA  ήταν €5,5 εκατ. στο  εννεάμηνο του 2022, έναντι €0,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2021.

1

Την 30.09.2022, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος (μέσω  της Εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών) περιλαμβάνει 19 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, logistics,  οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών καθώς και μικτών  χρήσεων.

Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (GDV) κατά την ολοκλήρωσή  τους την 30.09.2022 ανερχόταν σε περίπου €826,2 εκατ. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου ανερχόταν την 30.09.2022 σε €82,8  εκατ. έναντι €50,3 εκατ. την 31.12.2021 και η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες  ανερχόταν την 30.09.2022 σε €42,7 εκατ. έναντι €37,5 εκατ. την 31.12.2021.

Σημειώνεται ότι, όπως είχε ανακοινώσει η Εταιρεία στο επενδυτικό κοινό, στο τρίτο τρίμηνο του  2022 o Όμιλος απέκτησε γηπεδικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 355,6 στρεμμάτων, στο 15ο  χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, πρώην ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ  Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος €6 εκατ., με σκοπό να δημιουργηθεί ο μεγαλύτερος κόμβος  logistics στη Βόρεια Ελλάδα. 

Την 30.09.2022 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχονταν €8,8 εκατ. έναντι €39,7 εκατ. την  31.12.2021.

2

Τον περασμένο Ιούλιο, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, η εταιρεία κατέβαλε  €50,6 εκατ. για την ολοσχερή προπληρωμή ομολογιακού δανείου και την  εξαγορά των προνομιούχων μετοχών.

Από την προπληρωμή αναγνωρίστηκε στο τρίτο  τρίμηνο του 2022 εφάπαξ χρηματοοικονομικό κόστος και σχετιζόμενα έξοδα συνολικού ύψους  περίπου €7,6 εκατ., το οποία η Διοίκηση εκτιμά ότι είναι μικρότερα από εκείνα που θα κατέγραφε εάν το εν λόγω δάνειο αποπληρωνόταν σύμφωνα με τους όρους του. Συνεπώς η εν λόγω προπληρωμή είναι μεσοπρόθεσμα συμφέρουσα για την Εταιρεία και τους μετόχους  της. 

Μη λαμβάνοντας υπόψιν το εφάπαξ χρηματοοικονομικό κόστος, τα αποτελέσματα προ φόρων  και τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώνονται ως εξής:

3

Συνοπτική Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ομίλου – Γ’ τρίμηνο 2022

4

5

Ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, λαμβάνοντας  υπόψιν τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά οι οποίες επηρεάζονται από την ενεργειακή  κρίση, τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, την αύξηση των επιτοκίων, και το  μακροοικονομικό περιβάλλον εν γένει. Οι κατηγορίες ακινήτων όπου δραστηριοποιείται ο  Όμιλος, επιδεικνύουν αμυντικά χαρακτηριστικά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των  υψηλών προδιαγραφών και της περιορισμένης προσφοράς κτηρίων υψηλών ενεργειακών  προδιαγραφών και του αυξανόμενου πληθωρισμού, παρατηρήθηκαν ανατιμήσεις στις  μισθωτικές και αγοραίες αξίες αυτών, οι οποίες έως σήμερα αντιστάθμισαν τις αρνητικές  επιδράσεις. Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την επίδραση που θα μπορούσαν οι  εξελίξεις αυτές να έχουν στην χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και την επίδοση της  Εταιρείας και του Ομίλου, προκειμένου έγκαιρα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να  αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (εφόσον απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της  επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα