Τράπεζες

Attica Bank: €27,6 εκατ. οι ζημιές στο 9μηνο του 2022


Ζημιές μετά από φόρους σε επαναλαμβανόμενη βάση 27,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Attica Bank για το 9μηνο του 2022, έναντι ζημιών 26,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021.

Παράλληλα, η λειτουργική ζημιά διαμορφώθηκε σε 34,2 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 23,5% σε ετήσιο επίπεδο, ενώ οι καταθέσεις της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 2,72 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε πως η έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έγκριση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της, ύψους 473,3 εκατ. ευρώ, θα γίνει την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, «διαδικασία που θα επιτρέψει την κάλυψη του συνολικού ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης των 490 εκατ. ευρώ».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Attica Bank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η λειτουργική ζημιά ανήλθε σε €34,2 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της επιβάρυνσης των λειτουργικών εξόδων με ένα μη επαναλαμβανόμενο κονδύλι ύψους €13,8 εκατ. που αφορά σε αμοιβές τρίτων για ενέργειες και έργα στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας των μετόχων και του μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Παράλληλα, καταγράφηκε μείωση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 23,5% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο λόγω μεγάλων αποπληρωμών καθώς και λόγω της ολοκλήρωσης της συναλλαγής τιτλοποίησης Omega εντός του 2021, με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη δανειακή εκτοκιστική βάση για το εννεάμηνο του 2022 συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2021, καθώς και του χαμηλότερου κουπονιού που φέρει το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής σειράς της εν λόγω συναλλαγής τιτλοποίησης.

Σημειώθηκε συνεχιζόμενη μείωση κατά 20% των εξόδων από τόκους στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου εξορθολογισμού της Τράπεζας αναφορικά με την τιμολόγηση των καταθέσεων και τη διεύρυνση των πηγών άντλησης ρευστότητας.

Επίσης, αύξηση καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 24,1% σε ετήσια βάση προερχόμενη από την αύξηση των προμηθειών από συναλλαγές τόσο με χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών όσο και μέσω αποδοχής συναλλαγών στα τερματικά της Τράπεζας, καθώς και τις αυξημένες προμήθειες που σχετίζονται με τις συναλλαγές κίνησης κεφαλαίων και έκδοσης νέων εγγυητικών επιστολών.

Εξορθολογισμός βάσης κόστους με συνολική μείωση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων κατά 8% σε ετήσια βάση. Η δαπάνη προσωπικού περιορίστηκε κατά 9,4% ενώ τα λειτουργικά έξοδα κατά 8% σε ετήσια βάση.

Καταθέσεις στα €2,72 δισ. έναντι δανείων μετά από προβλέψεις €1,35 δισ.

Νέες εκταμιεύσεις ύψους €241 εκατ. κατά το εννεάμηνο του έτους.

Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων NPE 65,97%.

Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας Ομίλου CET1 6,3% και CAD 10,1% με τις διαδικασίες αποκατάστασης τους σε εξέλιξη καθώς έχουν προγραμματιστεί ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας ύψους €490 εκατ. Υπολογίζεται ότι μεμονωμένα και σε pro forma επίπεδο – οι δείκτες CET1, Tier 1 και CAD θα αυξηθούν, κατά περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες.

Δήλωση της Διοίκησης

To 2023 αποτελεί έτος μετασχηματισμού για την Attica Bank, τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας όσο και σε επίπεδο ενεργειών και αποφάσεων ενίσχυσης και αποκατάστασης της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας.

Η Τράπεζα έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή το εγκεκριμένο από το Διοικητικό της Συμβούλιο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα επόμενα τρία έτη, το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης καθώς και τη στρατηγική διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε την 09.12.2022 τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 30η Δεκεμβρίου 2022, προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για ποσό έως €473,3 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, διαδικασία που θα επιτρέψει την κάλυψη του συνολικού ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης των €490 εκατ..

Στις 16.12.2022 κοινοποιήθηκε στην Τράπεζα η από 15.12.2022 επιστολή των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΤΜΕΔΕ, Ellington Solutions A.Ε. και Rinoa Ltd (ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Sollutions Α.Ε). απευθυνόμενη στην Τράπεζα της Ελλάδος προς ενημέρωση και αξιολόγηση, ληφθείσα σε συνέχεια της από 21.11.2022 επιστολής της ΤτΕ, αναφορικά με την συμμετοχή των Βασικών Μετόχων στην  επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Στόχος της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας είναι α) να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των εποπτικών κεφαλαίων ώστε να αποκατασταθούν οι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες που θα επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας βάσει του Επιχειρηματικού της Σχεδίου, β) η αποτελεσματική διαχείριση των ΜΕΑ, και γ) η αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της Τράπεζας μέσω της υλοποίησης του εγκεκριμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου 2022 – 2025.

Επιπρόσθετα, η Attica Bank, έχει θέσει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της, τον εκσυγχρονισμό σε βασικούς τομείς όπως η βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακών καταστημάτων που θα οδηγήσει στη σταδιακή μετατροπή του παραδοσιακού δικτύου σε σημεία παροχής ψηφιακών υπηρεσιών.

Άποψη της Διοίκησης της Attica Bank είναι ότι οι μικρότερες τράπεζες έρχονται να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την περιφέρεια, τομέα που δεν καλύπτουν επαρκώς οι συστημικές τράπεζες.

Σε αυτό το πεδίο η Attica Bank θα δώσει δυναμικό παρόν με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και ψηφιακές υπηρεσίες, συμπληρωματικά στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της.

Παράλληλα όμως, θα υπάρχει πάντα η ανάγκη για προσωπική επαφή και εξυπηρέτηση δια ζώσης ώστε να λάβει ο πελάτης τη βέλτιστη λύση επικοινωνώντας με έναν τραπεζικό σύμβουλο. Αυτή θα είναι η φιλοσοφία της νέας τράπεζας που χτίζουμε, δηλώνει η Διοίκηση της Attica Bank.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2022, παρατηρείται σημαντική βελτίωση στα έσοδα από προμήθειες σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2021 κατά περίπου 12%, με τη μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των εσόδων από τη χρήση καρτών και λοιπών πληρωμών κατά 21%, και από την αύξηση κατά 18% των εσόδων από τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών.

Οι λειτουργικές δαπάνες παρουσίασαν αύξηση σε ετήσια βάση αποτυπώνοντας τα αυξημένα γενικά και διοικητικά έξοδα, γεγονός που οφείλεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στις αμοιβές τρίτων που αφορούν ενέργειες και έργα στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας των μετόχων και του μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Εάν αφαιρεθεί το μη επαναλαμβανόμενο κονδύλι ύψους περίπου 13,8 εκατ. ευρώ, τα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση 8%. Η λελογισμένη διαχείριση των επαναλαμβανόμενων εξόδων καθώς και η περιστολή των δαπανών προσωπικού κατά 9,4% έναντι της συγκριτικής περιόδου ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου των ετών 2021 και 2022 λειτούργησαν αντισταθμιστικά.

Πρόσθετα, οι συνολικές εκταμιεύσεις κατά το εννεάμηνο ανέρχονται περίπου σε €241 εκατ. με τους δείκτες ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου να βελτιώνονται. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση γενικά των ΜΕΑ αλλά και σε επίπεδο πελατείας ενταγμένης σε προγράμματα κρατικής στήριξης. Ο ρυθμός σχηματισμού των ΜΕΑ παραμένει αμετάβλητος και κατά το γ΄ τρίμηνο του 2022. Η ρευστότητα της Attica Bank παραμένει σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας το επίπεδο καταθέσεων των πελατών της σε €2,72 δισ.

Η Διοίκηση της Attica Bank και οι εργαζόμενοί της έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα το στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας, ώστε να πρωταγωνιστήσει με το δικό της διακριτό και υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό και επενδύοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της πελατοκεντρικής της επιχειρηµατικής στρατηγικής, η Attica Bank προχώρησε στην ανανέωση και την ενδυνάµωση της ηγετικής της οµάδας, εντάσσοντας σε αυτή καταξιωµένα στελέχη της τραπεζικής αγοράς, ώστε να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιό της που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της σε αναπτυξιακή πορεία, παράλληλα με την εξυγίανση του ισολογισμού της.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις