Χρηστικά

Οι 9 κωδικοί-φωτιά του νέου εντύπου Ε3


Η ΑΑΔΕ στήνει παγίδα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, οι οποίοι υποχρεώνονται να αποκαλύπτουν τα πραγματικά έσοδα και κέρδη

Νέο μπλόκο στη φοροδιαφυγή των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων επιχειρεί η ΑΑΔΕ με την προσθήκη νέων κωδικών στο έντυπο Ε3 του 2020.

Μετά την προσθήκη, πέρυσι, κωδικών που στοχεύουν στην αποκάλυψη του μαύρου χρήματος και των στοιχείων των μετόχων των εταιρειών, φέτος προστέθηκαν 9 νέοι κωδικοί, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι «έμμεσες τεχνικές ελέγχου», μια διαδικασία στην οποία η ΑΑΔΕ θα δώσει ιδιαίτερο βάρος φέτος.

Ήδη με τις αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που εκδόθηκαν στο τέλος του Ιανουαρίου, επεκτάθηκαν οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι που διενεργούνται στα βιβλία των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα στόχος των ελεγκτικών αρχών είναι ο έλεγχος να αξιοποιεί μεγέθη, όπως τα ακαθάριστα έσοδα, το κόστος πωληθέντων ή τα κέρδη, που προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία κάθε επιχείρησης, για να διαπιστώσει, αν συγκεκριμένοι δείκτες αποδοτικότητας, όπως το περιθώριο μικτού κέρδους, η αναλογία μικτού κέρδους προς πωλήσεις, η σχέση τιμής πώλησης με συνολικό κύκλο εργασιών κλ.π., κυμαίνονται εντός αποδεκτών ορίων.

Επίσης, εφόσον τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου προσδιορίζονται με τις έμμεσες μεθόδους, τότε, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε φορολογικό έτος θεωρείται το σύνολο των προσδιορισθέντων με τις έμμεσες μεθόδους εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι τα πραγματικά κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, έπονται βεβαίωση του μεγαλύτερου φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, αλλά και πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Οι κωδικοί-φωτιά

e3_2020

Οι νέοι κωδικοί που προστέθηκαν στο Ε3 του 2020, είναι στον πίνακα Δ΄, στη δεύτερη σελίδα του εντύπου,  οι οποίοι αφορούν στο ποσοστό μικτού κέρδους επί του κόστους και στο ποσοστό καθαρού κέρδους επί πωλήσεων.  Αναλυτικότερα πρόκειται για τους ακόλουθους κωδικούς:

  • 130, 230 και 330, οι οποίοι θα συμπληρώνονται αυτόματα από το TAXISnet με τα ποσοστά μικτού κέρδους επί των πωλήσεων, για τις επιχειρήσεις πώλησης αγαθών, παραγωγής αγαθών και αγροτικής-βιολογικής παραγωγής, αντίστοιχα.
  • 131, 231 και 331, οι οποίοι θα συμπληρώνονται αυτόματα από το ΤΑΧΙSnet με τα ποσοστά μικτού κέρδους επί του κόστους πωληθέντων για τις επιχειρήσεις πώλησης αγαθών, παραγωγής αγαθών και αγροτικής-βιολογικής παραγωγής, αντίστοιχα.
  • 132, 232 και 332, οι οποίοι θα συμπληρώνονται αυτόματα από το ΤΑΧΙSnet με τα ποσοστά καθαρού κέρδους επί των πωλήσεων για τις επιχειρήσεις πώλησης αγαθών, παραγωγής αγαθών και αγροτικής-βιολογικής παραγωγής, αντίστοιχα.
Διαβάστε επίσης