Τράπεζες

Alpha Bank: Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα


Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η εξής: 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Οι κ.κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης και Δημήτριος Π. Μαντζούνης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

H κυρία Carolyn G. Dittmeier και οι κ.κ. Jean L. Cheval, Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010

Ο Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Διαβάστε επίσης