Πολιτική

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από την Wert RED για την Trastor ΑΕΕΑΠ


 Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Trastor ΑΕΕΑΠ, τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, υπέβαλε η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Wert RED S.à.r.l.», η οποία έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο.