Οικονομία

Υποβλήθηκαν 2.029 προτάσεις στη 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ


Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την ενίσχυση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και ερευνητών/τριών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://hfri.grnet.gr/) με προϋπολογισμό 24.500.000 ευρώ.

Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στο πλαίσιο της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο συνολικός αριθμός των προτάσεων που κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας ανέρχεται στις 2.029 και κατανεμήθηκε σε 9 ευρείες επιστημονικές περιοχές, κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση.

Η συγκεκριμένη δράση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παρέχει σημαντική ενίσχυση σε όλους τους ερευνητικούς τομείς, χωρίς γεωγραφικούς και θεματικούς περιορισμούς και δίνει την δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ και στους Ερευνητές/τριες της χώρας να υλοποιήσουν την Έρευνα τους παράγοντας νέα γνώση και εκπαιδεύοντας τις νέες γενεές επιστημόνων, συμβάλλοντας έτσι στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και πάλι οι Επιστήμες Ζωής ενώ σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφηκε και στις υπόλοιπες επιστημονικές περιοχές.

Αναλυτικά, υπέβαλαν: Φυσικές Επιστήμες 283 προτάσεις, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 375, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας) 469, Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα 197, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 161, Κοινωνικές Επιστήμες 223, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 127, Περιβάλλον και Ενέργεια 146, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 48

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. υπογραμμίζει ότι προχωρά με συνέχεια και συνέπεια στην προκήρυξη δράσεων για την αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού της χώρας, επενδύοντας μέχρι σήμερα, μόνο για δράσεις ενίσχυσης μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών 89.500.000 ευρώ (σύνολο προϋπολογισμού 1ης και 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών).