Επιχειρήσεις

Υγεία: Στα χέρια της American Hospital το νοσοκομείο στα Τίρανα


Στα χέρια της American Hospital πέρασε το νοσοκομείο στα Τίρανα, καθώς όπως ανακοίνωσε το Υγεία στις στις 6.7.2018 υπεγράφη συμφωνητικό Πώλησης Μετοχών (Share Purchase Agreement-SPA) με την εταιρεία  που εδρεύει στην Αλβανια για την πώληση του συνολικού ποσοστού (100%) των μετοχών, που κατέχει η Εταιρεία στην θυγατρική της «Hygeia Hospital Tirana» («HHT»).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Υγεία, ο αγοραστής αναλαμβάνει υποχρεώσεις του ΗΗΤ συνολικού ύψους 29,5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων συνολικού ύψους 19 εκατ. ευρώ περίπου καθώς επίσης και υποχρεώσεων προς εταιρείες του Ομίλου Υγεία συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου).

Το τίμημα της Συναλλαγής θα υπολογισθεί με την μέθοδο συμψηφισμού καθαρών υποχρεώσεων κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για την απομείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Αναφορικά με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Εταιρεία θα προβεί σε ανακοίνωση, για την  ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού Αλβανίας και άλλων συνήθων για αντίστοιχες συναλλαγές αιρέσεων.

Μετά την συγκεκριμένη πράξη ο Όμιλος Υγεία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τους δείκτες ρευστότητας και δανεισμού, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης