Επιχειρήσεις

Χρηματοδότηση 2 δισ. από την ΕΕ για την GDPR, έμφαση στις ΜμΕ


Κονδύλια 2 σχεδόν δισεκατομμυρίων ευρώ διαθέτει η ΕΕ για την GDPR ενώ, σήμερα εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές που υπενθυμίζουν τις καινοτομίες που δημιούργησε οι νέοι κανονισμοί.

Συγκεκριμένα, κονδύλια ύψους 1,7 δισ. ευρώ διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  για τη χρηματοδότηση των αρχών προστασίας των δεδομένων και για την κατάρτιση επαγγελματιών στον τομέα της προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, GDPR που τίθεται σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη υποχρεωτικά σε λιγότερο από 100 ημέρες.
Επιπλέον 2 εκατ. ευρώ διατίθενται για την υποστήριξη των εθνικών αρχών στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σήμερα δε, η Επιτροπή έδωσε κατευθυντήριες γραμμές υπενθυμίζουν τις κύριες καινοτομίες που δημιούργησαν οι νέοι κανόνες, και είναι:
 
•    Ένα σύνολο κανόνων σε ολόκληρη την ήπειρο, οι οποίοι εγγυώνται την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ για τους πολίτες.
•    Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για όλες τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΕ, ακόμα και στην περίπτωση που οι εταιρείες αυτές έχουν την έδρα τους εκτός ΕΕ.
•    Ισχυρότερα και νέα δικαιώματα για τους πολίτες: το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και το δικαίωμα στη λήθη ενισχύονται. Ένα νέο δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να μεταφέρουν τα δεδομένα τους από τη μία εταιρεία στην άλλη. Αυτό θα δώσει στις εταιρείες νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
•    Ισχυρότερη προστασία έναντι παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων: μια εταιρεία που αντιμετωπίζει παραβίαση προσωπικών δεδομένων η οποία θέτει άτομα σε κίνδυνο οφείλει να ενημερώσει την αρχή προστασίας δεδομένων εντός 72 ωρών.
•    Αυστηροί κανόνες και αποτρεπτικά πρόστιμα: όλες οι αρχές προστασίας των δεδομένων θα έχουν την εξουσία να επιβάλλουν πρόστιμα έως 20 εκατ. EUR ή, σε περίπτωση εταιρείας, έως το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες στην νέα οδηγία. Μέχρι σήμερα μόνο 2 κράτη μέλη έχουν ολοκληρώσει την προσαρμογή τους.

Ελ. Ε