Χρηστικά

Χαλαρώνουν οι κατασχέσεις της Εφορίας από 1η Οκτωβρίου


Πώς θα απελευθερώνονται οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί των οφειλετών του δημοσίου (Παραδείγματα)

Απελευθερώνονται από την 1η Οκτωβρίου 2019 οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί των οφειλετών της Εφορίας, αναλογικά με το βαθμό αποπληρωμής των δόσεων των ρυθμίσεων.
Προϋπόθεση είναι η ένταξη σε κάποια από τις ρυθμίσεις, είτε εκείνη των 120 δόσεων είτε της πάγιας ρύθμισης. Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση του ν. 4611/2019, η κατάσχεση χρηματικών υπολοίπων από έναν τραπεζικό λογαριασμό οφειλέτη του Δημοσίου θα περιορίζεται κάθε μήνα, εφόσον αποπληρώνει κανονικά και με συνέπεια τις δόσεις.

Ειδικότερα, οι γενικές αρχές της ρύθμισης είναι οι ακόλουθες:

  • Η αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού θα χορηγείται και θα αυξάνεται, για όσο διάστημα ο οφειλέτης είναι συνεπής. 
  • Αν χαθεί η ρύθμιση για την οποία έχει χορηγηθεί ο περιορισμός της κατάσχεσης, δεν θα χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση υπαγωγής των ίδιων οφειλών σε νέα ρύθμιση.
  • Σε περίπτωση οφειλέτη που είναι φυσικό πρόσωπο, αν το ακατάσχετο όριο (το ποσό του περιορισμού) που προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία είναι μικρότερο από το ισχύον των 1.250 ευρώ, δεν θα προκαλείται καμία μεταβολή στο όριο αυτό, δηλαδή θα παραμένει στο ύψος των 1.250 ευρώ.

Πώς θα αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί

Οι λογαριασμοί θα αποδεσμεύονται με την ακόλουθη διαδικασία στα ακόλουθα βήματα:

  1. Ο οφειλέτης τακτοποιεί το σύνολο των οφειλών του, τις οποίες εντάσσει σε ρύθμιση ή σε ρυθμίσεις. Π.χ. τα χρέη μέχρι 31-12-2018 εντάσσονται στη ρύθμιση των 120 δόσεων ενώ αν υπάρχουν και χρέη του 2019 τότε αυτά θα ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων ή των 24 δόσεων ανάλογα με την προέλευση των χρεών.
  2. Με την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι συνεπής και να καταβάλει τις δόσεις κάθε μήνα.
  3. Κατόπιν, θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά, στο σύστημα TAXISnet, αίτηση περιορισμού της κατάσχεσης. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να καταχωρίσει τον κωδικό αριθμό του δεσμευμένου λογαριασμού για τον οποίο ζητά τον περιορισμό της κατάσχεσης. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα, ο περιορισμός της κατάσχεσης θα χορηγείται αποκλειστικά για τα υπόλοιπα που υπάρχουν στον δηλωθέντα ως «μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό».
  4. Η Α.Α.Δ.Ε. θα προχωρεί στην έκδοση απόφασης για την αποδέσμευση μέρους του υπολοίπου του τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. Ειδικότερα, το ύψος του ποσού που θα αποδεσμεύεται θα εξαρτάται από τα ποσά των μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεων, τα οποία θα έχει πληρώσει εμπρόθεσμα ο οφειλέτης κατά τον αμέσως προηγούμενο μήνα και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε όλες οι παρελθούσες μηνιαίες δόσεις όλων των ενεργών ρυθμίσεων έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα. Ειδικότερα:
  • Το εμπρόθεσμα εξοφληθέν ποσό της μηνιαίας δόσης κάθε ρύθμισης θα πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή, ο οποίος δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος του 3 και μεγαλύτερος του 4,5. Σε κάθε εν ενεργεία ρύθμιση του οφειλέτη το ύψος του συντελεστή θα κλιμακώνεται από το 3 έως το 4,5 όσο περισσότερες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης εξοφλεί εμπρόθεσμα ο οφειλέτης. Σε κάθε έναν από τους επόμενους μήνες η εμπρόθεσμα εξοφληθείσα μηνιαία δόση του προηγούμενου μήνα θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ολοένα και πιο υψηλό με ανώτατο όριο το 4,5.
  • Το ποσό που θα προκύπτει από τις δόσεις αποπληρωμής πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή, θα αθροίζεται με τα αντίστοιχα γινόμενα των υπολοίπων ρυθμίσεων του οφειλέτη και το τελικό άθροισμα που θα προκύπτει θα αποτελεί το ακατάσχετο όριο ποσού που θα πρέπει να ισχύσει κατά τον τρέχοντα μήνα για έναν και μόνο τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη.

Παραδείγματα

Έστω οφειλέτης με χρέος ύψους 9.000 ευρώ που κατέστη ληξιπρόθεσμο το 2018, το οποίο έχει ρυθμίσει σε 120 δόσεις των 75 ευρώ κάθε μία.
Ταυτόχρονα έχει και χρέος 4.000 ευρώ, που προέκυψε το 2019, το οποίο εντάσσει στη ρύθμιση των 12 δόσεων, πληρώνοντας 333,33 ευρώ τον μήνα.
Ο οφειλέτης δικαιούται (όπως όλοι) το ακατάσχετο ποσό των 1.250 ευρώ, για έναν τραπεζικό λογαριασμό.
Το ποσό που θα του αποδεσμεύεται θα είναι:
Για την πρώτη ρύθμιση των 120 δόσεων, θα του αποδεσμευτεί ποσό ύψους 225 ευρώ (75 ευρώ η δόση Χ 3).
Για τη δεύτερη ρύθμιση των 12 δόσεων θα του αποδεσμευτεί ποσό ύψους
1.233,21 ευρώ (333,33 ευρώ η δόση Χ συντελεστή 3,7).
Δηλαδή αθροιστικά από τον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη θα του αποδεσμευτεί ποσό ύψους 1.458,21 ευρώ, αντί του ελάχιστου 1.250 ευρώ.
Στους επόμενους μήνες και όσο είναι συνεπής, το ακατάσχετο θα αυξάνεται σημαντικά καθώς οι συντελεστές επί των νέων δόσεων που θα πληρώνονται θα είναι αυξημένοι.

Ποιοι δεν επωφελούνται

Όμως, δεν επωφελούνται οι οφειλέτες, εάν το άθροισμα των μηνιαίων δόσεων πολλαπλασιαζόμενο με τους συντελεστές, δεν ξεπερνάει το ύψος του γενικού ακατάσχετου ορίου των 1.250 ευρώ.
Έστω οφειλέτης με χρέος ύψους 6.000 ευρώ που κατέστη ληξιπρόθεσμο το 2018, το οποίο έχει ρυθμίσει σε 120 δόσεις των 50 ευρώ κάθε μία.
Ταυτόχρονα έχει και χρέος 3.000 ευρώ, που προέκυψε το 2019, το οποίο εντάσσει στη ρύθμιση των 12 δόσεων, πληρώνοντας 250 ευρώ τον μήνα.
Ο οφειλέτης δικαιούται (όπως όλοι) το ακατάσχετο ποσό των 1.250 ευρώ, για έναν τραπεζικό λογαριασμό.
Το ποσό που θα του αποδεσμεύεται θα είναι:
Για την πρώτη ρύθμιση των 120 δόσεων, θα του αποδεσμευτεί ποσό ύψους 150 ευρώ (50 ευρώ η δόση Χ 3).
Για τη δεύτερη ρύθμιση των 12 δόσεων θα του αποδεσμευτεί ποσό ύψους
925 ευρώ (250 ευρώ η δόση Χ συντελεστή 3,7).
Δηλαδή αθροιστικά από τον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη θα του αποδεσμευτεί ποσό ύψους 1.075 ευρώ.
Επειδή είναι χαμηλότερο από το όριο των 1.250 ευρώ, δεν θα έχει κανένα όφελος ο συγκεκριμένος οφειλέτης.

Διαβάστε επίσης