Τράπεζες

Τράπεζες: Διπλάσιες οι ζημιές, ανησυχεί η Τρ. Ελλάδος!


Αδύναμη η προ φόρων κερδοφορία, βαρύ τίμημα από τη διακοπή δραστηριοτήτων στο εξωτερικό

Βαρύ τίμημα πληρώνουν οι τράπεζες για τη διακοπή ορισμένων δραστηριοτήτων τους, με συνέπεια να έχουν σχεδόν διπλασιασθεί φέτος οι ζημιές μετά τους φόρους, ενώ η επιτάχυνση της προσπάθειας μείωσης των «κόκκινων» δανείων και η στασιμότητα των νέων χορηγήσεων προκαλούν «αιμορραγία» στα έσοδα από τόκους.

Τον έντονο προβληματισμό για τα τραπεζικά οικονομικά αποτελέσματα, που ήδη από τον Αύγουστο είναι ένας από τους κύριους παράγοντες υποχώρησης των τιμών των τραπεζικών μετοχών, συμμερίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, που παραθέτει στοιχεία στην ενδιάμεση έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, σύμφωνα με τα οποία η αύξηση της κερδοφορίας προ φόρων παραμένει αδύναμη, ενώ μετά τους φόρους εμφανίζονται φέτος σχεδόν διπλάσιες ζημιές από το 9μηνο του 2017.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, 

  • Οι τράπεζες μείωσαν φέτος σχεδόν κατά 25% (702 εκατ. ευρώ) τις προβλέψεις για προβληματικά δάνεια, αλλά η αύξηση της προ φόρων κερδοφορίας ήταν ασθενής, από τα 292 στα 401 εκατ. ευρώ.
  • Τα αποτελέσματα μετά τους φόρους ήταν απογοητευτικά, καθώς οι ζημιές έφθασαν τα 151 εκατ. ευρώ και ήταν σχεδόν διπλάσιες από τις περυσινές (80 εκατ. ευρώ). Αυτή η δυσμενής εξέλιξη ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των ζημιών από τη διακοπή δραστηριοτήτων των τραπεζών στο εξωτερικό, για την οποία πληρώθηκε λογαριασμός 341 εκατ. ευρώ.

Η Τρ. Ελλάδος σημειώνει ότι η κερδοφορία των τραπεζών πριν από φόρους παρέμεινε αδύναμη και σημαντικά χαμηλότερη, από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2017, ενώ μετά από φόρους και μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, το εννεάμηνο του 2018 καταγράφονται ζημίες μεγαλύτερες από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Το εννεάμηνο του 2018 τα καθαρά έσοδα των τραπεζών (λειτουργικά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα) εμφάνισαν μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 

Καταγράφηκε υποχώρηση των εσόδων από τοκοφόρες εργασίες, η οποία δεν αντισταθμίστηκε από την αύξηση που εμφάνισαν τα έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες (από προμήθειες και από χρηματοοικονομικές πράξεις). 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους συνέχισαν να μειώνονται, εξαιτίας του περιορισμού του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών και της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 9 (ΔΠΧΠ 9/IFRS 9) από την 1η Ιανουαρίου 2018, που είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των εκτοκιζόμενων υπολοίπων των δανείων. 

Η μείωση των εξόδων για τόκους λόγω του περιορισμού της προσφυγής των τραπεζών στο μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος και της οριακής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων καταθέσεων ήταν μικρότερη από τη σημαντική υποχώρηση των εσόδων από τόκους.

Όσον αφορά τα έξοδα των τραπεζών, συνεχίζεται η προσπάθεια για περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω εξορθολογισμού του δικτύου των καταστημάτων και μείωσης προσωπικού. Η οριακή αύξηση στα έξοδα που παρατηρήθηκε αντανακλά τη βραχυπρόθεσμη επίπτωση από τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, ενώ μειωμένες εμφανίστηκαν οι προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο λόγω ανάκτησης προβλέψεων που συνδέονταν με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 

Διαβάστε επίσης