Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €349 εκατ. στο εννιάμηνο


Κέρδη μετά φόρων ύψους €349 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το εννιάμηνο του 2023, έναντι ζημιών €19 εκατ. το εννιάμηνο του 2022. Τα κέρδη της τράπεζας αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2023 στα €129 εκατ. από €125 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €572 εκατ., σε σύγκριση με €234 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022 αυξημένα κατά 144% σε ετήσια βάση, επωφελούμενα από την αύξηση των επιτοκίων, την αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων καθώς και τη χαμηλή μετακύληση της αύξησης των επιτοκίων στο κόστος καταθέσεων (pass-through), παρά τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους από την πώληση ΜΕΔ μέσω του χαρτοφυλακίου Helix 3 (περίπου €12 εκατ. το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022) και το τέλος των ευνοϊκών όρων του δανεισμού ΣΠΠΜΑ (περίπου €10 εκατ. το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022).

Ο τριμηνιαίος μέσος όρος των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε €23,011 εκατ., αυξημένος κατά 2% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης των ρευστών διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των καταθέσεων κατά περίπου €0.48 δισ. σε ετήσια βάση και της έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €0.35 δισ. τον Ιούλιο 2023.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε 3.32% (σε σύγκριση με 1.39% για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022), αυξημένο κατά 193 μ.β. σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στα επιτόκια.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €224 εκατ. (σε σύγκριση με €213 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022 αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους €135 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €29 εκατ., καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €38 εκατ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €7 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €15 εκατ.

Η αύξηση σε ετήσια βάση οφείλεται στην αύξηση στα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα, που αντισταθμίζεται εν μέρει από χαμηλότερα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €135 εκατ. (σε σύγκριση με €142 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022, μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση).

Εξαιρώντας τις προμήθειες ρευστότητας και την αμοιβή διαχείρισης σχετικά με πώληση ΜΕΔ, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την εισαγωγή του αναθεωρημένου καταλόγου χρεώσεων και προμηθειών τον Φεβρουάριο 2022, τις υψηλότερές καθαρές προμήθειες πιστωτικών καρτών καθώς και τις υψηλότερές αμοιβές από εργασίες που αφορούν συναλλαγές.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €29 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους €23 εκατ. και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €6 εκατ.), σε σύγκριση με €14 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022, αυξημένα κατά 110% σε ετήσια βάση. Η ετήσια αύξηση οφείλεται στα αυξημένα καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα.

Το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθε σε €38 εκατ. για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με €34 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022, αυξημένο κατά 12% σε ετήσια βάση. Η ετήσια αύξηση αποδίδεται στην αύξηση των νέων εργασιών σε υγιή επίπεδα.

Τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €7 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €6 εκατ., καθαρά κέρδη από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους €1.5 εκατ. και καθαρές ζημιές από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους €0.5 εκατ.), σε σύγκριση με €11 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα