Επιχειρήσεις

Τιτάν: Αυξήθηκαν τα κέρδη για το 2018


Το 2018 ήταν ένα ακόμα έτος σταθερών, θετικών επιδόσεων για τον Τιτάνα.

Ο Όμιλος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε, συνέχισε την πορεία του, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που συνεχίζουν να προσφέρουν αγορές όπως αυτή των ΗΠΑ και αντιμετωπίζοντας με επιτυχία προκλήσεις σε κάποιες από τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, όπου επικρατεί υποτονική ζήτηση και πιέσεις στα περιθώρια κέρδους. Ταυτόχρονα, παρέμεινε προσηλωμένος στον μακρόπνοο στόχο για ισόρροπη, υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, ενστερνιζόμενος την αλλαγή και την καινοτομία και επιταχύνοντας τους ρυθμούς του σε αυτή την κατεύθυνση. 

Το 2018 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €1.490,1 εκ., σημειώνοντας οριακή μείωση 1% σε σύγκριση με το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 5% στα €259,7 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €53,8 εκ., αυξημένα κατά 26% σε σύγκριση με το 2017. 

Το 4ο τρίμηνο του 2018 όλα τα λειτουργικά μεγέθη κατέγραψαν αύξηση, συνεχίζοντας τη βελτίωση των επιδόσεων που άρχισε να καταγράφεται από τα μέσα του έτους. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητας βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2017, εκτός από τον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου. Συνολικά ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,5% και ανήλθε σε €388,2 εκ., τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,6% και ανήλθαν σε €62,8 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €3,6 εκ. έναντι €9,6 εκ. το 2017. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 7η Ιουνίου 2019, τη διανομή μερίσματος €0,15 ανά μετοχή έναντι €0,05 ανά μετοχή το περασμένο έτος. Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία.