Επιχειρήσεις

Τηλεπικοινωνίες: Τεχνολογίες αιχμής με κοινωνικό πρόσωπο


Καθώς διανύουμε την εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας, οι εταιρείες του κλάδου τηλεπικοινωνιών είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες στη χώρα και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και από τις πρώτες θέσεις στη λίστα της εταιρικής υπευθυνότητας. Εκτός από μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές, οι μεγάλοι παίκτες της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών έχουν αναπτύξει σημαντική συμβολή προς τον άνθρωπο, την κοινωνία συνολικά και το περιβάλλον:

Cosmote

Έχοντας ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας τόσο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, όσο και στον  καθημερινό τρόπο λειτουργίας της, η εταιρεία στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συνδυάζοντας την οικονομική ανάπτυξη με την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί η Cosmote, με τίτλο «Σχέση ευθύνης», έχει ως βασικές προτεραιότητες την κοινωνία, τους ανθρώπους της εταιρείας, το περιβάλλον και την αγορά και χωρίζεται στους βασικούς πυλώνες Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Κοινωνία, Υπεύθυνη Εργασία, Καλύτερος Κόσμος, Βιώσιμο Περιβάλλον.

Παράλληλα, η Cosmote εμπλουτίζει και αναπροσαρμόζει τις πρακτικές της διαρκώς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις εντάσσει στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την απόδοση της εταιρείας.

Wind

Αναγνωρίζοντας ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα επηρεάζει το κοινωνικό περιβάλλον σε επίπεδα οικονομικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, η WIND Ελλάς, εντάσσει την καθημερινή της δραστηριότητα σε μια πολύπλευρη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας, με γνώμονα τη φιλοσοφία του βιώσιμου επιχειρείν. Ήδη από το 2016 έχει υιοθετήσει την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) ως το 2030 και έχει αποφασίσει να συμβάλλει ενεργά και αποτελεσματικά στην προώθηση της ευημερίας του πληθυσμού, στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι δράσεις της Wind επικεντρώνονται στους βασικούς άξονες Περιβάλλον, Κοινωνία, Ανθρώπινοι Πόροι και Αγορά.

Vodafone

Η υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία αποτελεί το θεμέλιο λίθο σε κάθε δραστηριότητα της Vodafone, το ίδιο και η ανταπόκριση σε θέματα που τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν σημαντικά. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η εταιρεία αναπροσάρμοσε τη στρατηγική της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την οικονομική και κοινωνική συμβολή που μπορεί να επιτύχει.

Βασικοί πυλώνες της αναθεωρημένης στρατηγικής αποτελούν οι τομείς της ενδυνάμωσης των γυναικών, ανάπτυξης των δεξιοτήτων και της ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων, καθώς και της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας.

Η κοινωνική ευθύνη της Vodafone έχεις ως κύριους άξονες τους τομείς: Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα, Εργαζόμενοι, Βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εμπειρία Πελάτη, Ανάπτυξη Δικτύου. Για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας η εταιρεία υλοποιεί προγράμματα με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Vodafone