Χρηστικά

Τι αλλάζει στις κατασχέσεις και στις 120 δόσεις με την απόφαση του ΥΠΟΙΚ


Άνοιξε η νέα εφαρμογή του Taxisnet για τη ρύθμιση των χρεών σε έως και 120 δόσεις καθώς και για τη μείωση της δόσης

Αλλαγές στη διαδικασία των κατασχέσεων των οφειλετών του δημοσίου, προβλέπει η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο της ρύθμισης των χρεών σε έως και 120 δόσεις.

Στη νέα εφαρμογή του Taxisnet, η οποία είναι προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα, μπορούν πλέον να υποβάλουν αιτήσεις όσοι ήδη έχουν ενταχθεί στην αρχική ρύθμιση και θέλουν να εκμεταλλευτούν τις νέες δυνατότητες καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση.

Όσοι έχουν ήδη μπει στη ρύθμιση, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν νέα αίτηση και να μειώσουν την ελάχιστη δόση σε 20 ευρώ, από 30 ευρώ, και να αυξήσουν τις δόσεις αποπληρωμής.

Επίσης μπορούν να επιλέξουν να αποπληρώσουν νωρίτερα το χρέος τους προς την εφορία, γλιτώνοντας μέρος ή το σύνολο των προσαυξήσεων.

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στην αρχική ρύθμιση θα πρέπει, να υποβάλουν ξανά αίτηση, μειώνοντας τις δόσεις και αυξάνοντας την έκπτωση επί των προσαυξήσεων.

Σημειώνεται σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής γλιτώνουν το 100% των τόκων και των προσαυξήσεων, ενώ:
•    Σε 2 έως 4 δόσεις, έκπτωση 95% των προσαυξήσεων και των τόκων.
•    Σε 5 έως 12 δόσεις, έκπτωση 85%.
•    Σε 13 έως 24 δόσεις, έκπτωση 80%.
•    Σε 25 έως 36 δόσεις, έκπτωση 75%.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι οφειλέτες έχουν αποκλειστική προθεσμία 29 ημερών προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση των χρεών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018, καθώς η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι θεσμοί έχουν προειδοποιήσεις την κυβέρνηση να μην χορηγήσει καμία παράταση και με δεδομένο ότι υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα με την τρόικα (λόγω των παροχών και των φορολογικών ελαφρύνσεων) το οικονομικό επιτελείο, δεν θα ήθελε να ανοίξει ένα ακόμη.

Η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστ. Βεσυρόπουλου και του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, με τις αλλαγές στην ρύθμιση των 120 δόσεων, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 30 Αυγούστου και ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Τι αλλάζει στις κατασχέσεις 

Σε ότι αφορά στις κατασχέσεις, η απόφαση επιφέρει αλλαγές, καθώς αίρονται οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων για μελλοντικές οφειλές, για όσο διάστημα ο οφειλέτης είναι συνεπής με τη ρύθμιση.

Η διαδικασία που προβλέπεται είναι η ακόλουθη: Ο οφειλέτης εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του taxisnet στο δικτυακό τόπο www.aade.gr και εκτυπώνει βεβαίωση αποδέσμευσης την οποία γνωστοποιεί στον τρίτο εντός μηνός από την έκδοση της, με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η αρχική διάταξη του ν.4611/2019 αντικαταστάθηκε και ισχύει πλέον το ακόλουθο πλαίσιο:
«Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται στον τρίτο.
Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμον, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο δεν επιστρέφονται.»

Αποδέσμευση κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη

Στην απόφαση των κ.κ. Βεσυρόπουλου-Πιτσιλή δίνονται οι ακόλουθες εξηγήσεις: 
«Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, που προβλέπεται στην περ. γ' του άρθρου 104 του ν. 4611/2019, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019, ο οφειλέτης εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του taxisnet στο δικτυακό τόπο www.aade.gr και εκτυπώνει βεβαίωση αποδέσμευσης την οποία γνωστοποιεί στον τρίτο εντός μηνός από την έκδοση της, με κάθε πρόσφορο μέσο.
Η βεβαίωση αποδέσμευσης αναφέρει τη συγκεκριμένη αναγκαστική κατάσχεση («Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ)») προς αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του τρίτου. Δεν αποδεσμεύονται κατασχέσεις οι οποίες δεν έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για χρέη που έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις των άρθρων 98 - 109 του ν. 4611/2019 πριν ή μετά την τροποποίηση τους και περιλαμβάνουν και άλλα χρέη που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το αρμόδιο για την παρακολούθηση τήρησης αυτής όργανο του άρθρου 2 ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο τα αρμόδια όργανα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και για την ανατροπή της αποδέσμευσης, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης.

Η ανατροπή της αποδέσμευσης κοινοποιείται άμεσα στον τρίτο από τον Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή άλλης Υπηρεσίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας από τον Προϊστάμενο που επέβαλε την κατάσχεση.

Αν ανασταλεί ή παύσει η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, η κοινοποίηση του προηγουμένου εδαφίου γίνεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του δικαστικού της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου των οποίων ανεστάλη ή έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Σε περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία δεν υποστηρίζεται ηλεκτρονικά για τεχνικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας, η βεβαίωση αποδέσμευσης δύναται να χορηγείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας και σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας από τον Προϊστάμενο που επέβαλε την κατάσχεση, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα