Πολιτική

Τέσσερις υποτροφίες του ΙΚΥ για σπουδαστές από τον νομό Ροδόπης


 Τη χορήγηση τεσσάρων υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 προκήρυξε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για απόρους, επιμελείς και «ει δυνατόν αρίστους φοιτητές Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της χώρας», καταγόμενους από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης για βασικές σπουδές στο εσωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Εκτελεστές της διαθήκης ορίζονται ο εκάστοτε Μητροπολίτης Μαρώνειας, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ο δήμαρχος Κομοτηνής, οι οποίοι απαρτίζουν την επιτροπή επιλογής.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 400 ευρώ το μήνα, ως ακαθάριστο ποσό. Η καταβολή θα αρχίσει από την έναρξη των σπουδών των υποτρόφων, εντός του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονικών σπουδών τους - σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών - εφόσον έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή επιτυγχάνουν στο σύνολο των μαθημάτων κάθε έτους με μέσο όρο βαθμολογίας 7 - όπως αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό του πανεπιστημιακού ιδρύματος, το οποίο υποβάλλεται στο Ι.Κ.Υ. στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους - διαφορετικά η υποτροφία θα διακόπτεται.

Για την απονομή των υποτροφιών πρέπει να καλύπτονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή, ανώτατο όριο ηλικίας των αιτούντων ορίζεται το 36ο έτος, καταγωγή από την Κομοτηνή ή την περιφέρεια του νομού Ροδόπης, οικονομική αδυναμία (απορία), που θα αποδεικνύεται από το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο αθροιστικά δε θα υπερβαίνει τις 20 .000 ευρώ, προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εισαγωγής Ανώτατης Εκπαίδευσης (έτους 2014) και εγγραφή στο οικείο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «πολύ καλά» και διαγωγή τουλάχιστον «κοσμία».

Από τους υποψήφιους θα προηγούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις ανεξαρτήτως Τμήματος, σύμφωνα με τα μόρια εισαγωγής αυτών. Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει βάσει των μορίων εισαγωγής αυτών, κατ' αναλογία με τη υψηλότερη βαθμολογία της εκάστοτε Σχολής (20.000 μόρια ή 22.000 μόρια ή 24.000 μόρια). Σε περίπτωση ίσων όρων, θα προτάσσονται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία, όπως προκύπτουν αυτά από το έντυπο Ε9 και της δηλώσεως ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Επί ισοδυναμίας, η σειρά επιτυχίας θα καθορισθεί κατόπιν δημοσίας κληρώσεως, η οποία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Επιλογής.

Να σημειωθεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη σύμβασης υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. με τον υπότροφο. Οι συμβάσεις μεταξύ ΙΚΥ και υποτρόφων ενδέχεται να συναφθούν μετά το τέλος Ιανουαρίου του 2016, δεδομένου ότι κατ' ανάγκη θα πρέπει να προηγηθεί η περιγραφόμενη διαδικασία επιλογής υποτρόφων. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις θα ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της υποτροφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν. Ιωνία) εντός προθεσμίας 45 ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περιλήψεως της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο το πλήρως συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα www.iky.gr του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.