Αγορές

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά ιδίων μετοχών


 Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 29/4/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 30/4/2014 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 2/2/2016 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ  ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 1.465 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,17 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 3.179,05 ευρώ.