Αγορές

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 2.000 ιδίων μετοχών


Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 9/2/2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 28/2/2018 απόφασης του Δ.Σ.,

προέβη την 5/12/2018 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης  6,05 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  12.100,00 ευρώ.