Χρηστικά

Τα πλαστά τιμολόγια αυξάνουν την παραγραφή στα 11 χρόνια


Συγχρόνως, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ποινές έως και την κάθειρξη - Τι προβλέπουν δύο αποφάσεις της ΔΕΔ

«Ζωντανές» για 11 χρόνια παραμένουν οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, στις οποίες εντοπιστούν ότι υπάρχουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια, ενώ παράλληλα ισχύουν κανονικά και οι ποινικές κυρώσεις που φτάνουν μέχρι την κάθειρξη.

Αυτό επισφραγίζουν, δύο τουλάχιστον, αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Θεσσαλονίκης που εκδόθηκαν πρόσφατα, με τις οποίες διατηρήθηκαν οι επιπλέον φόροι και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν με τον φορολογικό έλεγχο. Μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Νομικού συμβουλίου του Κράτους και του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, υπήρχε ασάφεια επί του προκειμένου, αλλά τώρα επιλύεται ,ε τις αποφάσεις της ΔΕΔ.

Τα εικονικά τιμολόγια αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία επεκτείνουν το διάστημα τη μη παραγραφής από τα πέντε στα δέκα χρόνια, από το έτος υποχρέωσης υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Συμπληρωματικό στοιχείο αποτελεί ένα πληροφοριακό δελτίο ή έκθεση ελέγχου φορολογικής αρχής που διεξήγαγε έλεγχο σε αντισυμβαλλόμενο ελεγχόμενου (π.χ. περίπτωση εικονικών φορολογικών στοιχείων) κ.λπ.  Στην ουσία δηλαδή οι χρόνοι μη παραγραφής είναι 6 και 11 χρόνια από την εν λόγω χρήση.
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορολογικές αρχές μπορούν να διεξάγουν φορολογικούς ελέγχους, εάν βρεθούν συμπληρωματικά στοιχεία, στις χρήσεις του 2007 και μετά.

Ειδικότερα για τη χρήση 2007, οι φορολογικές αρχές μπορούν να διεξάγουν φορολογικό έλεγχο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Επίσης για:

  • Τη χρήση 2008 το περιθώριο ελέγχου είναι μέχρι 31/12/2019
  • Τη χρήση 2009 το περιθώριο ελέγχου είναι μέχρι 31/12/2020
  • Τη χρήση 2010 το περιθώριο ελέγχου είναι μέχρι 31/12/2021
  • Τη χρήση 2011 το περιθώριο ελέγχου είναι μέχρι 31/12/2022 κ.ο.κ.

Και ποινικές κυρώσεις

Συγχρόνως, οι εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, υπέχουν και ποινικές διώξεις, με προβλεπόμενες ποινές που κλιμακώνονται έως και την κάθειρξη, καθώς αντιμετωπίζονται από τον νομοθέτη ως εγκλήματα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά ή νοθεύει στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Αν όμως τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την υποστήριξη φοροδιαφυγής, ο δράστης τιμωρείται με:

  1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η συνολική αξία των στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ και
  2. Με κάθειρξη έως δέκα έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής, ως αυτουργός των εγκλημάτων αυτών θεωρείται γενικά κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, εφόσον με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του συντέλεσε στην τέλεσή τους. Σημειώνεται τέλος ότι στα ανωτέρω εγκλήματα η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως και η άσκηση προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία.