Χρηστικά

Τα πάνω - κάτω στο έντυπο Ε3 με δεκάδες αλλαγές και παγίδες!


Προσυμπληρωμένες και οι δηλώσεις των επαγγελματιών - Πότε είναι υποχρεωτική η υπογραφή λογιστή

Με πλήθος αλλαγών, σε αρκετούς κωδικούς των φορολογικών εντύπων, ανοίγει η αυλαία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, οι περισσότερες των οποίων θα είναι προσυμπληρωμένες.

Εκτός από την προσυμπλήρωση των δηλώσεων μισθωτών και συνταξιούχων που δεν έχουν άλλα εισοδήματα, προσυμπληρωμένοι θα είναι οι κωδικοί των εσόδων και των εξόδων των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, φέτος προσυμπληρώνονται οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων με ποσά που προέρχονται από την  ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η ορθή και ακριβής συμπλήρωση του εντύπου Ε3 συνιστά υποχρέωση και ευθύνη του φορολογούμενου.

Στο πλαίσιο αυτό, η προσυμπλήρωση των κωδικών από την ΑΑΔΕ έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του και δεν είναι δεσμευτική για αυτόν. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί το προσυμπληρωμένο πόσο και να καταχωρεί ποσό διαφορετικής αξίας με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τα λογιστικά του αρχεία.

Υπογραφή λογιστή

Η εγκύκλιος με τις οδηγίες προβλέπει επίσης ότι το Ε3 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από λογιστή - φοροτεχνικό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • για όλα τα νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων και ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά λογιστικά αρχεία,
 • για ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά λογιστικά αρχεία με ακαθάριστα έσοδα πάνω από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για εμπορική δραστηριότητα ή για παροχή υπηρεσιών ή μικτή,
 • για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 του ΚΦΕ όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και τηρούν απλογραφικά λογιστικά αρχεία, καθώς και
 • σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ότι συμπληρώνεται από λογιστή - φοροτεχνικό, το έντυπο αυτό υποβάλλεται αποκλειστικά με τους κωδικούς του λογιστή - φοροτεχνικού και όχι με τους κωδικούς του επιχειρηματία (φυσικού ή νομικού προσώπου).

Στις περιπτώσεις αυτές η υποβολή των λοιπών εντύπων φορολογίας εισοδήματος δεν απαιτείται να γίνει με τους κωδικούς του λογιστή - φοροτεχνικού. 

Οι αλλαγές στο Ε3

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε το νέο έντυπο Ε3 το οποίο περιέχει πλήθος αλλαγών σε πίνακες και κωδικούς, με τις περισσότερες αλλαγές να οφείλονται στην τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών.

Σημειώνεται πως όσοι επαγγελματίες αμφισβητήσουν τα ελάχιστα εισοδήματα, η επιλογή που έχουν είναι να ζητήσουν φορολογικό έλεγχο, συμπληρώνοντας τους κωδικούς 443-444 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. 

Βέβαια, όσοι αμφισβητήσουν το τεκμαρτά εισοδήματα θα υποστούν εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο, οι ίδιοι οι υπόχρεοι και τα συγγενικά τους πρόσωπα που συνοικούν μαζί τους. Αναλυτικότερα, οι αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

Στον πίνακα Β, προστέθηκε στα κριτήρια μεγέθους οντοτήτων νέα γραμμή «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση». Στην νέα γραμμή ο «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση» συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των ευεργετημάτων του άρθρου 3 του ν. 4935/2022, με την προϋπόθεση ότι οι υπόψη εργαζόμενοι δεν έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στον κωδικό «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης» του ίδιου πίνακα, καθώς και ότι το συνολικό κόστος μισθοδοσίας καλύπτεται από την ίδια επιχείρηση (μισθωτή). Ο υπόψη μέσος όρος υπολογίζεται από την ίδια την επιχείρηση με τον τρόπο που ορίζεται στην Α.1040/2023 απόφαση. Όταν το άθροισμα των κωδικών «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης» και «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση» είναι μεγαλύτερο από εννέα (9), οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία του εντύπου Ν.

Στον πίνακα ΣΤ προστέθηκαν:

 • Στην περίπτωση ια' (κωδικοί 150, 250, 350, 450 και 550) οι δαπάνες του άρθρου 22Ε του Κ.Φ.Ε. για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία ενέργεια και ψηφιοποίηση που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα είδη δαπανών που πραγματοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Ε του ΚΦΕ καθορίζονται με την αριθ. πρωτ. 139818 ΕΞ 2022 (ΒΖ 5083) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντας και Ενέργειας και Επικρατείας.
 • οι κωδικοί 903, 923, 943, 963 και 983 που αφορούν στα φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα (ατομικών επιχειρήσεων) από συνεργασία που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4935/2022. Η προ-συμπλήρωση των ποσών των κωδικών αυτών γίνεται βάσει του νέου υπο-πίνακα στον οποίο ο φορολογούμενος θα συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συνεργασία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4935/2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ίδιου ως άνω νόμου. Οι κωδικοί  (903,923,943,963,983) συναρτώνται με τον νέο υπο-πίνακα ΣΤ' του πίνακα ΣΤ' : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία) για την φορολογική απαλλαγή του άρθρου 4 του ν.4935/2022 (1. Ίδρυση ΝΠ και νομικών οντοτήτων, 2. συμφωνία συμβολαιακής γεωργίας και 3. σύμβαση δικαιόχρησης (franchising).

Στον υπο-πίνακα του Κωδικού 144 (αφορολόγητα έσοδα) του πίνακα ΣΤ έγιναν οι ακόλουθες διαγραφές κωδικών:
 

 • Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρ. 121 ν. 4790/2021)
 • Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρ. 55 ν. 4758/2020)
 • Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού (αρθρ.28 ν.4797/2021)
 • Αφορολόγητη ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (αρθρ. 29 ν.4772/2021)
 • Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» (άρθρ. 76 ν.4796/2021)
 • Αφορολόγητη ενίσχυση δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοίού COVID 19" (άρθρ. όγδοο του ν. 4787/2021)
 • Αφορολόγητη ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου (άρθρ. 70 ν.4745/2020).

Προστέθηκαν οι ακόλουθοι κωδικοί: 

 • 32- Ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «2ος κύκλος:Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας» (άρθρο 122 του ν. 5043/2023)
 • 33- Ενίσχυση για την κάλυψη εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τους πληγέντες από τις πλημμύρες (προσθήκη στο άρθρο 36 του ν. 4508/2017 με το άρθρο 27 του ν. 5049/2023)
 • 34- Αποζημιώσεις από επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους (περ. α'και β' άρθρου 47 του ν. 5035/2023)

 
Προστέθηκε υπο-πίνακας ΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΩΝ 3, 4 ΚΑΙ 5 Ν.4935/2022 ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ». ο οποίος αφορά στα κίνητρα του νόμου 4935/2022 (άρθρα 3,4,5) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα