Οικονομία

Στρατηγικές επενδύσεις σε 45 ημέρες με γενναία κίνητρα!


By-pass στη γραφειοκρατία και μεγάλες φοροαπαλλαγές με το νομοσχέδιο Δραγασάκη

«Κόκκινο χαλί» στις στρατηγικές επενδύσεις στρώνει η κυβέρνηση, με by-pass της γραφειοκρατίας, για την παροχή όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων μέσα σε ενάμιση μήνα, αλλά και με εξαιρετικά γενναιόδωρα φορολογικά κίνητρα.

Το νομοσχέδιο που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη, φέρνει σημαντικές θεσμικές καινοτομίες και καλύπτει τα κενά της ειδικής νομοθεσίας για τις στρατηγικές επενδύσεις (ν. 3894/2010), που είχε αποτελέσματα πολύ κατώτερα των προσδοκιών.

Ειδικότερα, πέντε είναι οι μεγάλες αλλαγές στη μεταχείριση των στρατηγικών επενδύσεων που εισάγονται με το νομοσχέδιο Δραγασάκη:

 1. Βάσει της νομοθετικής πρότασης, για πρώτη φορά ο «πήχης» για το χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως «στρατηγικής» κατεβαίνει ακόμη και σε επενδύσεις με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να ωφεληθούν από τις πρόνοιες της ειδικής νομοθεσίας για τις στρατηγικές επενδύσεις πολύ περισσότερα επενδυτικά σχέδια.
 2. Οι επενδύσεις κορυφαίων στον τομέα τους εταιρειών της διεθνούς αγοράς περνούν αυτόματα στο θεσμικό πεδίο του ειδικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις ως «εμβληματικές επενδύσεις», ώστε να εγκρίνονται γρήγορα και να ωφελούνται από τις φοροαπαλλαγές ανεξάρτητα από το ύψος της επένδυσης και τις θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργήσει.
 3. Η διαδικασία έγκρισης των στρατηγικών επενδύσεων παρακάμπτει, για πρώτη φορά με τέτοια αμεσότητα, τη γραφειοκρατία των υπηρεσιών, παρέχοντας στον επενδυτή εγγύηση ότι εντός 45 ημερών από την παραλαβή πλήρους φακέλου η επένδυση θα έχει αδειοδοτηθεί και εγκριθεί. Αν παρέλθει η προθεσμία, το λόγο έχει ο υπουργός Οικονομίας και ανάπτυξης, που οφείλει εντός ενός μήνα να εγκρίνει ή να απορρίψει αιτιολογημένα το σχέδιο.
 4. Οι στρατηγικές επενδύσεις εντάσσονται σε ειδικό, προνομιακό πλαίσιο φορολογικής μεταχείρισης, καθώς παρέχεται στον επενδυτή εγγύηση σταθερότητας φορολογικών συντελεστών για 12 χρόνια και δύο διαφορετικές επιλογές φοροαπαλλαγών: στο φόρο εισοδήματος, ή μέσω επιτάχυνσης των αποσβέσεων.

Νέος ορισμός

Ως στρατηγικές επενδύσεις θα χαρακτηρίζονται, βάσει του νομοσχεδίου:

 • Οι επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 100 εκατ. ευρώ ή όσες δημιουργούν τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας.
 • Επενδύσεις που δημιουργούν τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 40 εκατ. ευρώ. Ειδικά για την περίπτωση των επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας, τα όρια μειώνονται σε 75 νέες θέσεις εργασίας και 30 εκατ. ευρώ, ενώ αν αυτές δημιουργούνται σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ) τα όρια καθορίζονται σε 50 θέσεις εργασίας και προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ.
 • «Εμβληματικές Επενδύσεις», οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης επιχειρήσεις, που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους.
 • «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης», οι οποίες δημιουργούν τουλάχιστον 20 νέες θέσεις εργασίας και των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 20 εκατ. ευρώ.
 • «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις», όπως τα έργα ΣΔΙΤ που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του Ν.4271/2014 για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest (PCI)».

«Στοπ» στη γραφειοκρατία

Το πολυνομοσχέδιο υπόσχεται στους επενδυτές να εξουδετερώσει την πολυπλόκαμη ελληνική γραφειοκρατία, που αποτελεί συχνά το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υλοποίηση ακόμη και των πιο φιλόδοξων σχεδίων.

Ειδικότερα, ορίζεται προθεσμία 45 ημερών για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης. Όποια και αν είναι τα διαδικαστικά εμπόδια, ορίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία των 45 ημερών δεν παρεκτείνεται. Για τις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας, η αρμοδιότητα έκδοσης μεταφέρεται κατ’ αποκλειστικότητα στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας των 45 ημερών, η αρμοδιότητα έκδοσης της άδειας μεταφέρεται επίσης στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο οποίος, με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, και είτε αιτιολογημένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείμενες διατάξεις είτε αιτιολογημένα απορρίπτει αυτήν, εντός προθεσμίας ενός μήνα.
Δείτε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου σε διπλανή στήλη.

Φοροαπαλλαγές

Όλες οι επενδύσεις που θα ενταχθούν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες θα μπορούν να έχουν σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 χρόνια, όπως και οι επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016).

Επιπλέον, οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορούν να λάβουν μία από τις δύο μορφές φοροαπαλλαγής:

 1. Φορολογική απαλλαγή που κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος της επένδυσης και  συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απαλλαγή ενεργοποιείται με την υλοποίηση του 25% της επένδυσης.
 2. Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με διπλάσιους συντελεστές από τους ισχύοντες και μέχρι 40%.
Διαβάστε επίσης