Χρηστικά

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι εικονικές δωρεές


Εντοπίστηκαν φορολογούμενοι να δηλώνουν πως έκαναν δωρεές, ρισκάροντας πως δεν θα ελεγχθούν, αλλά αποδείχτηκαν ψεύτικες

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ τέθηκαν τα ποσά των δωρεών χρηματικών ποσών, καθώς διαπιστώθηκε ότι αρκετοί φορολογούμενοι επικαλούνται εικονικές δωρεές προκειμένου να γλιτώσουν φόρο εισοδήματος.

Για να γίνουν δεκτές οι δωρεές χρημάτων σε διαφόρους φορείς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου απαιτούνται δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν τη συναλλαγή.

Ωστόσο, λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και της μη προσκόμισης δικαιολογητικών στην εφορία, ορισμένοι φορολογούμενοι δηλώνουν πως έκαναν δωρεές, ρισκάροντας πως δεν θα ελεγχθούν.

Με τον τρόπο αυτό πληρώνουν λιγότερο φόρο εισοδήματος και αν ελεγχθούν, τότε, τιμωρούνται με πρόσθετο φόρο και προσαυξήσεις.

Το ποσό του φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά 10% ή 20% (ανάλογα με τον αποδέκτη της δωρεάς), επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται παρακάτω, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

Κάποιες περιπτώσεις που έφτασαν και εκδικάστηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ανέδειξαν το πρόβλημα και με αφορμή τις διαπιστώσεις αυτές, οι δωρεές χρηματικών ποσών μπήκαν στο στόχαστρο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ.

Στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν αρχικά οι φορολογικές δηλώσεις που περιέχουν δωρεές μεγάλων χρηματικών ποσών, καθώς και μικρότερων ποσών, αλλά με πολλούς αποδέκτες.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Η ΔΕΔ σε πρόσφατη απόφασή της, επισημαίνει, πως, για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των δωρεών χρηματικών ποσών απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

  • Γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς, το οποίο εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα όπου υφίσταται ειδικός λογαριασμός του νομικού προσώπου για το σκοπό αυτό και το οποίο θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσης του και την υπογραφή του δωρητή, κατά περίπτωση. 
  • Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.
  • Σε περίπτωση δωρεάς χρηματικών ποσών με όρο, απαιτείται βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στο δωρεοδόχο. 

Ακόμη, η ΔΕΔ επισημαίνει ότι, αναφορικά με τις δωρεές που καταβάλλονται υπέρ των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της ημεδαπής, ότι η Δ.Ο.Υ. του δωρητή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, δύναται να ζητήσει από το φορολογούμενο δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι πληρείται ο μη κερδοσκοπικός - κοινωφελής σκοπός των προσώπων αυτών που ορίζεται στο καταστατικό τους και γενικότερα, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε, κατά την κρίση της, ενέργεια, κατά τη διάρκεια του ελεγκτικού έργου, π.χ. ενδεχόμενη συνεργασία με τη Δ.Ο. Υ. του δωρεοδόχου.

Ποιες δωρεές εκπίπτουν

Οι δωρεές χρηματικών ποσών που αναγνωρίζει η Εφορία είναι εκείνες που γίνονται προς: Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δημοτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία που είναι ν.π.ι.δ. και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ. που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ν.π.ι.δ. που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα