Επικαιρότητα

Στο ΦΕΚ η διορθωτική απόφαση για τους διαγωνισμούς ΟΤΑ


Μεγάλες τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων αποτελεί η δημοσίευση μιας νέας Απόφασης του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (αριθμ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466).

Από την πρώτη ανάγνωση και το ελάχιστο περιεχόμενό της, η Υ.Α. δεν αποκαλύπτει τη σημασία της, καθώς αναφέρει μόνο ότι “…Τροποποιούμε τη με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4.12.2017 (Β΄ 4841) απόφαση και διαγράφουμε το τελευταίο εδάφιο της περ. 3, της παρ. 5.4 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης…”.

Όπως αναφέρει το airetos.gr, η πρακτική αξία της είναι μεγάλη, καθώς το εδάφιο που διαγράφει βρίσκεται στην πολυσυζητημένη Υ.Α. περί Μη.Μ.Ε.Δ.,δηλαδή για το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Το σημείο που διαγράφεται είναι το "Υπάλληλος ο οποίος κληρώνεται ως μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού, αποκλείεται αυτόματα από κληρώσεις για το επόμενο τρίμηνο από την ημερομηνία της αρχικής κλήρωσης", δηλαδή αυτό που είχε συζητηθεί πολλές φορές στο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., με τους Αιρετούς να καταγγέλλουν ότι η εν λόγω πρόβλεψη οδηγούσε σε πάγωμα των έργων, δεδομένης της έλλειψης του απαιτούμενου πλήθους υπαλλήλων.

Η διαγραφή της ρύθμισης αποτελεί θετική εξέλιξη (για τους Αιρετούς) και είναι ουσιαστικά αποδοχή του σχετικού αιτήματος που είχε τεκμηριώσει η Κ.Ε.Δ.Ε.