Οικονομία

Στο 7,72% του ΑΕΠ ανήλθε η χρηματοδότηση δαπανών υγείας κατά το 2018


Τα στατιστικά στοιχεία του 2018 για τη χρηματοδότηση των δαπανών Υγείας, σε Εθνικό επίπεδο, με βάση το εγχειρίδιο Συστήματος Λογαριασμών Υγείας ΣΛΥ 2011 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), γνωστοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ παράγει τα στοιχεία ΣΛΥ σε ετήσια βάση, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων της στον ΟΟΣΑ και τη Eurostat 1,2.

H συνολική χρηματοδότηση για τις τρέχουσες Δαπάνες Υγείας ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα για το έτος 2018 ανήλθε στο 7,72% του ΑΕΠ έναντι 7,97% του έτους 2017.

Τα στοιχεία δαπανών υγείας παρουσιάζονται σύμφωνα με τη δομή των πινάκων της μεθοδολογίας ΣΛΥ 2011, και αφορούν:

  • Τη χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (πλευρά της κατανάλωσης – HF X HP)

Εμφανίζεται η χρηματοδότηση που κατέβαλαν οι φορείς της εγχώριας οικονομίας (Γενική Κυβέρνηση εκτός Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), ΟΚΑ, νοικοκυριά, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, λοιπές δαπάνες (Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί - ΜΚΟ, Εκκλησία, κλπ.)) προς τους προμηθευτές υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, ιατρούς, φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα, κλπ.).

  • Τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας ανά χρηματοδοτικό φορέα και ανά υγειονομική δραστηριότητα (πλευρά της ζήτησης – HF X HC)

Εμφανίζεται η χρηματοδότηση που κατέβαλαν οι φορείς της εγχώριας οικονομίας (Γενική Κυβέρνηση εκτός ΟΚΑ, ΟΚΑ, νοικοκυριά, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και λοιπές δαπάνες (ΜΚΟ, Εκκλησία, κλπ.)) ανά υγειονομική δραστηριότητα (ενδο-νοσοκομειακή θεραπεία, υπηρεσίες αποκατάστασης, μακροχρόνια φροντίδα, φαρμακευτικά και υγειονομικά προϊόντα, κλπ.).

  • Την κατεύθυνση της υγειονομικής δαπάνης ανά προμηθευτή υγείας και ανά υγειονομική δραστηριότητα (πλευρά της προσφοράς – HP X HC).

Εμφανίζεται η κατεύθυνση της υγειονομικής δαπάνης ανά προμηθευτή υγείας (νοσοκομεία, ιατροί, διαγνωστικά κέντρα κλπ.) και ανά υγειονομική δραστηριότητα (ενδο-νοσοκομειακή θεραπεία, υπηρεσίες αποκατάστασης, μακροχρόνια φροντίδα κλπ.).

Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας παρουσίασε μείωση κατά 3,5% το 2018 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2017. Η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας παρουσίασε αύξηση κατά 3,7% το έτος 2018 ως προς το έτος 2017.

Η συμβολή του δημόσιου τομέα στη συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας μειώθηκε από 60,5% το έτος 2017 σε 58,7% το έτος 2018. Αντίστοιχα, η συμβολή του ιδιωτικού τομέα στη συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας αυξήθηκε από 39,1% το έτος 2017 σε 40,9% το έτος 2018.

Σημειώνεται ότι οι πίνακες του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) των ετών 2014-2018, καταρτίστηκαν βάσει των πρωτογενών δεδομένων που ελήφθησαν από τους αντίστοιχους χρηματοδοτικούς φορείς, λαμβάνοντας υπόψη (για τον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης), την ενσωμάτωση των ροών των πληρωτέων υποχρεώσεων.