Αγορές

Quest: Αγορά ιδίων μετοχών


 Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 04/06/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 07/01/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 28/01/2016, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας "Eurobank EFG Equities", σε αγορά 170 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3,72 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 636,11 ευρώ.