Επιχειρήσεις

PRODEA Investments: Κέρδη 175,1 εκατ. ευρώ το 2021 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες


Η PRODEA Investments ανακοίνωσε ότι τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 175,1 εκατ. ευρώ έναντι 62,9 εκατ. ευρώ το 2020.

Το καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθε σε 96,7 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρών ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ το 2020) αντικατοπτρίζοντας την θετική τάση του κλάδου εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 101,7 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 100,7 εκατ. ευρώ το 2020 και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations - FFO) ανήλθαν σε 61 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 69,6 εκατ. ευρώ το 2020.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 134,2 εκατ. ευρώ έναντι 133,9 εκατ. ευρώ το 2020. Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) για το 2021, τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά λόγω της μικρής έκθεσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου σε επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων επλήγη από την πανδημία. Πιο συγκεκριμένα, η μείωση στα μισθώματα για το 2021 ανήλθε σε 2,9 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και 1,4 εκατ. ευρώ για την εταιρεία. Η ενεργειακή κρίση δεν επηρέασε ουσιωδώς την δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της εταιρείας το 2021. Αναφορικά με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων (περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση).

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αριστοτέλης Καρυτινός δήλωσε: «Η PRODEA Investments συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα με βασική στρατηγική της να είναι η βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων. Πυλώνας της ανάπτυξης μας είναι οι αρχές της αειφορίας (Environment - Society - Governance, «ESG»)» και στόχος μας είναι η Εταιρεία να ενταχθεί εντός του 2022 στο σύστημα έρευνας και αξιολόγησης του ιδρύματος Global Real Estate Sustainability Benchmark («GRESB»), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των αξιών μέσω της αξιολόγησης και της προώθησης των πρακτικών αειφορίας».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα