Χρηστικά

Πότε και πώς φρενάρουν κατασχέσεις και πλειστηριασμοί


Με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής σε 12 ή 24 δόσεις και για όσο διάστημα ο οφειλέτης του Δημοσίου είναι συνεπής, αναστέλλεται η λήψη των αναγκαστικών μέτρων ή η συνέχιση της διαδικασίας του πλειστηριασμού.

Αυτό τονίζεται σε έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών, που αποσαφηνίζει το πλαίσιο των κατασχέσεων έναντι οφειλών προς το δημόσιο, αλλά και γενικότερα της λήψης των αναγκαστικών μέτρων από το δημόσιο.

Η ρύθμιση πάντως των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν διακόπτει τη διαδικασία των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων. 

Ειδικότερα, στο έγγραφο του ΥΠΟΙΚ, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι:

«Με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτών, αναστέλλεται κατά περίπτωση η λήψη των αναγκαστικών μέτρων ή η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού) και λοιπών μέτρων επί κινητών και ακινήτων, εφόσον η εκτέλεση αφορά ρυθμισμένα χρέη».

Ωστόσο, προστίθεται στο έγγραφο του ΥΠΟΙΚ, δεν προβλέπεται αναστολή των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που αποδίδονται από αυτές θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται σε άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές.

Σημειώνει επίσης ότι σύμφωνα με την περ. υπ' αριθμ. 11 της υποπαραγράφου ΑΙ της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 (Διατάξεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών) «Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε: α) να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη ... ». Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Υπηρεσία της οποίας ο Προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής του.

Ακόμη το ΥΠΟΙΚ τονίζει ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη όλων των ληξιπρόθεσμων σε αυτήν οφειλών, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων του εν γένει στα χέρια τρίτων καθώς και στα χέρια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2915/2001 και των άρθρων 30, 30Α & 30Β του ΚΕΔΕ), κατά των οφειλετών για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Σημειώνει δε, ότι οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ οφείλουν να εξαντλούν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων και κάθε πηγής εσόδων των οφειλετών, καθώς και των συνυποχρέων προσώπων, για την επιδίωξη είσπραξης των χρεών και τη διακοπή της παραγραφής τους, με προτεραιότητα την είσπραξη των οφειλών μεγάλων οφειλετών. Για την υλοποίηση των ανωτέρω, η λήψη των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης θα πρέπει να γίνεται χωρίς διακρίσεις, με κριτήρια απολύτως αντικειμενικά, όπως το ύψος, η παλαιότητα και το είδος της οφειλής και όχι επιλεκτικά (όχι με κριτήριο το πρόσωπο του οφειλέτη, φυσικό ή νομικό).

Σε ότι αφορά στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου, διευκρινίζει ότι επέρχεται αυτοδικαίως αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσης χρηματικής απαίτησης στο κατασχόν Δημόσιο, το οποίο πλέον καθίσταται δικαιούχος του συνόλου αυτής. Με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνδυασμό με την αριθμ. Δ6Α 1054391 ΕΞ 2014/1-04-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη Απόφαση του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΛ. 1092/3-04-2014 και τη συμπληρωματική αυτής ΠΟΑ. 1146/2017 εγκύκλιο της Διοίκησης.

Επιπρόσθετα, με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ. 94Α/14-08-2015), ισχύει το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο (κατά συνέπεια και γι' αυτό που ασκεί ελευθέριο επάγγελμα ή έχει ατομική επιχείρηση) μέχρι το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως. Σε περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις