Χρηστικά

Πότε η ΑΑΔΕ ζητεί δικαιολογητικά για τις διορθωτικές δηλώσεις


Τι ισχύει για δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών

Την υποβολή και δικαιολογητικών εγγράφων μπορεί να ζητήσει η ΑΑΔΕ, όταν υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή άλλων φόρων και τελών ή εκπρόθεσμες καθώς και όταν πρόκειται για φορολογικό έλεγχο.

Ωστόσο δεν είναι πάντα υποχρεωτική η προσκόμιση δικαιολογητικών, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, τις οποίες διευκρινίζει με εγκύκλιο ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (Ε 2015/2022) κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών για τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν την προσαύξηση εισοδήματος από άγνωστη πηγή, για χρήσεις προγενέστερες του φορολογικού έτους 2014.

Για λοιπές κατηγορίες εισοδημάτων, που οι φορολογούμενοι συμπληρώνουν στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, πρέπει να συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, όπως προβλέπονται στις οικείες αποφάσεις για τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων έκαστου φορολογικού έτους, εκτός αν η Φορολογική Διοίκηση διαθέτει ηλεκτρονική πληροφόρηση και βρίσκει μόνη της τα στοιχεία. Επίσης:

  • Για την υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. (εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών) δεν απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών, ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής της δήλωσης (μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου», ή σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ.).
  • Για την υποβολή δηλώσεων λοιπών έμμεσων φόρων (εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών), δεν απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών, με εξαίρεση:

α) του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, και του Τέλους Χαρτοσήμου, όπου απαιτείται η συνυποβολή του σχετικού, κατά νόμο, εγγράφου βάσει του οποίου οφείλεται φόρος, καθώς και 

β) της δήλωσης απόδοσης των ποσών συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου, η οποία συνοδεύεται από καταστάσεις με αναλυτικά στοιχεία, ανά τύπο παιγνίων, βάσει των Παραρτημάτων Ι, II και III της απόφασης Α.1122/2019,

γ) της δήλωσης απογραφής των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών όπου διεξάγονται ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα, η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), ότι στα εν λόγω τραπέζια διεξάγονται μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια,

δ) της δήλωσης απόδοσης του φόρου ασφαλίστρων του τελευταίου τριμήνου του προηγούμενου έτους που υποβάλει ο φορολογικός αντιπρόσωπος, η οποία συνοδεύεται από πλήρη κατάλογο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της επιχείρησης που αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθ. 125 του ν.4364/2016 (Α'13).

ΕΝΦΙΑ και Περιουσιολόγιο

Κατά την υποβολή δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών στην περίπτωση δήλωσης νέου ή μεταβολής δηλωθέντος ακινήτου, με εξαίρεση την προσκόμιση δικαιολογητικών η οποία επιβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση, όπου από την εκκαθάριση της δήλωσης ΕΝΦΙΑ προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των 300 ευρώ και η σύνθεση της νέας δήλωσης και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη μείωση από τη Φορολογική Διοίκηση.

Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιοδήποτε παραστατικό από αρμόδια δημόσια αρχή, που πιστοποιεί την ορθότητα της μεταβολής.

Κατά την υποβολή δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) απαιτείται προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.

Κατά την υποβολή δηλώσεων στις φορολογίες μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, είτε αυτές είναι αρχικές είτε τροποποιητικές, δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, εκτός αυτών που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και εξειδικεύονται στην απόφαση Α.1137/2020 (Β' 2423) Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..

Σημειώνεται ότι, σε όλες τις φορολογίες κεφαλαίου, η υποβολή των δηλώσεων γίνεται από τα κατά το νόμο υπόχρεα πρόσωπα με τον τρόπο που προβλέπεται σε κάθε φορολογία.

Στις περιπτώσεις που δεν υποστηρίζεται ή δεν προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, η υποβολή γίνεται είτε μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου» είτε με τον τρόπο που ορίζεται στην προαναφερόμενη απόφαση Α.1137/2020.

Δικαιολογητικά για τον έλεγχο

Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που επίκειται η ολοκλήρωση του ελέγχου, όπως προκύπτει από σχετική επικοινωνία των αρμόδιων για την παραλαβή των δηλώσεων Δ.Ο.Υ με την υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο, αλλά η αξιολόγηση των συνυποβαλλόμενων, με τις δηλώσεις που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω, δικαιολογητικών αποβαίνει εξαιρετικά δυσχερής εντός του χρονικού πλαισίου ολοκλήρωσης του ελέγχου, οι ως άνω Δ.Ο.Υ. προβαίνουν άμεσα στην εκκαθάριση των εν λόγω δηλώσεων ενώ ακολούθως διαβιβάζουν αντίγραφά τους στην υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση της ορθότητας και της επάρκειας των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται καθώς και η διαπίστωση τυχόν ανακρίβειας της δήλωσης, εναπόκειται εν τέλει στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας που διενεργεί τον έλεγχο καθώς, σε κάθε περίπτωση, αξιολογούνται και συνεκτιμώνται όλες οι υποβληθείσες δηλώσεις που αφορούν τις ελεγχόμενες περιόδους, χρήσεις ή υποθέσεις.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα