Αγορές

Πλαστικά Θράκης: Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών


Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή  του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης  Δεκεμβρίου 2014 προέβη στις 12 Ιανουαρίου 2016 σε αγορά 100 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης Ευρώ 1,3900 ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε Ευρώ 139,00.