Ενέργεια

Περίπου 50 εκατ. απέδωσε η ΔΕΗ στο Δημόσιο για εξορυκτική της δραστηριότητα


Τα 50 εκατ. ευρώ έφτασε το 2018, η δαπάνη πληρωμών της ΔΕΗ στο Δημόσιο, ποσό το οποίο αφορά την εξορυκτική δραστηριότητα στα ορυχεία λιγνίτη.

Όπως έγινε γνωστό, από το παραπάνω ποσό η Επιχείρηση κατέβαλε 38 εκατ. σε φόρους κεντρικής κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ελεγχόμενα πλήρως από το Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, τα ποσά κατανεμήθηκαν ως ακολούθως:

  • Δαπάνη ύψους € 25 εκατ. για Ειδικό τέλος λιγνίτη (€ 2/ΜWh), εκ της οποίας € 16,1 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2018.
  • Επίσης καταβλήθηκαν € 18,6 εκατ. εντός του 2018 και αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις.
  • Δαπάνη ύψους € 22,2 εκατ. για Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, η οποία δεν καταβλήθηκε εντός του 2018.