Χρηστικά

Παράταση σε δύο προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ


Τροποποίηση αναμένεται για δύο προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Όπως ανακοινώθηκε, τροποποιήσεις αναμένονται για τα εξής προγράμματα του ΕΣΠΑ:

  • Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.
  • Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η τροποποίηση αφορά σε παράταση:

  1. στο χρόνο εκπλήρωσης της υποχρέωσης για την υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής και
  2. στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.