Επιχειρήσεις

Παπουτσάνης: Ισχυρά αποτελέσματα με θετικές εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους


Τα οικονομικά αποτελέσματα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, παρουσίασε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ.

Συγκεκριμένα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη εξαμήνου έχουν ως ακολούθως: 

  • Σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και βελτίωση κερδοφορίας στο α’ εξάμηνο.
  • Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €14,4 εκατ., αυξημένος κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €0,8 εκατ., αυξημένα κατά 52%.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €0,6 εκατ., έναντι €0,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2018. 

Η Διοίκηση της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ δηλώνει ικανοποιημένη από τα θετικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ένα ακόμη εξάμηνο ισχυρής ανάπτυξης και βελτιωμένης κερδοφορίας. Οι καινοτομίες στα προϊόντα, οι νέες κυκλοφορίες και οι εμπορικές πρωτοβουλίες συνεχίζουν να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα, οδηγώντας σε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 20% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

Για το υπόλοιπο του 2019, η Διοίκηση θα συνεχίσει να εστιάζει στην επέκταση των εξαγωγών, στην παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων, στην εξωστρέφεια και στις συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες, στον έλεγχο του κόστους μέσω της βελτίωσης παραγωγικότητας και στην ενίσχυση των λειτουργικών ροών.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Η εταιρία σημείωσε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 σημαντική ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών της κατά 20%. Συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14,4 εκατ. ευρώ, έναντι 12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 

Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης. Ιδιαίτερη αύξηση κατέγραψαν η κατηγορία παραγωγής προϊόντων τρίτων στο εξωτερικό και η κατηγορία ξενοδοχειακών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρίας ενισχύθηκε στο εξάμηνο κατά 37% σε σχέση με το 2018, με το σύνολο των εξαγωγών να ανέρχονται σε 6,7 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 47% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Τα μικτά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων και διαμορφώθηκαν σε 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 24%. Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε και ανήλθε σε 29%, έναντι 28% στο πρώτο εξάμηνο του 2018.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τα 1,71 εκατ. ευρώ, έναντι 1,32 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 29%. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,79 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,52 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,38 εκατ. ευρώ πέρυσι. 

Οι φόροι που βάρυναν το αποτέλεσμα, ύψους 182 χιλ. ευρώ, αφορούν αποκλειστικά αναβαλλόμενο φόρο, που δεν θα καταβληθεί εντός της επόμενης χρήσης 2019 και άρα δεν θα επιβαρύνει ταμειακά την εταιρία.