Επιχειρήσεις

Πάνω από 200 εκατ. η αποτίμηση ακινήτων της Trastor


Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π., προχώρησε σε δημοσιοποίηση της Κατάστασης Επενδύσεων με ημερομηνία 31.12.2019.

Η Εταιρεία μέσα στο 2019 υλοποίησε 13 νέες επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα.

‘Έτσι, την 31.12.2019, το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας περιελάμβανε 54 ακίνητα με αξία αποτίμησης 168,1 εκ. ευρώ.

Επιπλέον, η Εταιρεία επένδυσε σε μετοχές τεσσάρων ανωνύμων εταιρειών με ισάριθμα ιδιόκτητα κτίρια γραφείων που ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2019, αποτιμήθηκε σε κόστος κτήσης το οποίο ανερχόταν σε 16,3 εκ. ευρώ, ενώ η αξία αποτίμησης των τεσσάρων εμπορικών ακινήτων την 31.12.2019 ανερχόταν σε 32,6 εκ. ευρώ.

Ως εκ τούτου η συνολική αξία αποτίμησης των 58 επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου (Εταιρείας και θυγατρικών της), ανερχόταν στα 200,7 εκ. ευρώ