Επιχειρήσεις

Όμιλος ΟΤΕ: Αύξηση εσόδων με ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα – Μέρισμα €0,71 ανά μετοχή


Αύξηση των εσόδων κατά 9,2% το πρώτο τρίμηνο του 2024, λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα κατέγραψε ο όμιλος ΟΤΕ. Στη χώρα μας τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,3% στα €812,3 εκατ., χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες τηλεόρασης, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και ιδίως τα έργα ICT.

Παράλληλα η Διοίκηση του Συλλόγου θα προτείνει τη διάθεση μερίσματος στους μετόχους που αντιστοιχεί σε €0,71 ανά μετοχή,  αυξημένο κατά 23% σε σχέση με το 2023.

Αναλυτικά:

Το Α’ τρίμηνο του 2024, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν κατά 9,2% και διαμορφώθηκαν σε €877,6 εκατ., λόγω ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,3% στα €812,3 εκατ., χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες τηλεόρασης, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και ιδίως τα έργα ICT. Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 4,1% και διαμορφώθηκαν στα €66,2 εκατ., αντανακλώντας την επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας καθώς και προωθητικές ενέργειες προηγούμενων περιόδων με στόχο τη συγκράτηση της πελατειακής βάσης.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), αυξήθηκαν κατά 15,0% σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2023 και διαμορφώθηκαν σε €532,5 εκατ., αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των εσόδων.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,2% στα €326,0 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 37,1%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 1,5%, στα €323,2 εκατ., με ισχυρό περιθώριο EBITDA 39,8%. Στην Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα €2,8 εκατ. Η υψηλή συνεισφορά εσόδων ICT καθώς και διεθνούς χονδρικής, χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου προσαρμοσμένου EBITDA (AL) του Ομίλου στο τρίμηνο.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €117,5 εκατ., αυξημένες κατά 47,1% από το Α’ τρίμηνο του 2023 αντανακλώντας τη στρατηγική εστίαση στην ανάπτυξη FTTH, η υλοποίηση του οποίου το 2023 εντατικοποιήθηκε προς τα τέλη της χρονιάς. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €106,4 εκατ. και €11,1 εκατ. αντίστοιχα.  

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €127,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2024, μειωμένες κατά 43,8% παρά την υψηλότερη κερδοφορία, λόγω υψηλότερων πληρωμών φόρου εισοδήματος και υψηλότερων επενδύσεων στο τρίμηνο. Η εταιρεία διατηρεί το στόχο των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών για το 2024. Οι πληρωμές φόρων κατά τη συγκρίσιμη περίοδο του 2023 επηρεάστηκαν θετικά από μια πίστωση φόρου.   

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2024 διαμορφώθηκε σε €521,0 εκατ., μειωμένος κατά 17,9% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2023. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,4 φορές προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL) σε δωδεκάμηνη βάση. Η επόμενη αποπληρωμή ομολόγου για τον Όμιλο τοποθετείται τον Σεπτέμβριο του 2026 (Ομόλογο €500 εκατ., 0,875%). 

Το τελευταίο μήνυμα του Μιχάλη Τσαμάζ

«Το 2024 ξεκίνησε δυναμικά για τον ΟΤΕ. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις καθώς η θητεία μου στον Όμιλο ολοκληρώνεται. Πετύχαμε ισχυρή αύξηση εσόδων χάρη στα έργα ICT, τη διεθνή χονδρική και τις υπηρεσίες κινητής, ενώ συνεχίσαμε να επεκτείνουμε το δίκτυο FTTH και το δίκτυο κινητής, και αυξήσαμε την κερδοφορία του Ομίλου.

Από το 2010, που ανέλαβα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, μετράμε πολλά και σημαντικά επιτεύγματα, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε. Έχοντας μετασχηματίσει μαζί την εταιρεία, έχουμε θέσει τις βάσεις για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου παρόχου ψηφιακών υπηρεσιών. Αισθάνομαι υπερήφανος για την πρόοδο του ΟΤΕ όλα αυτά τα χρόνια και για τη συνεισφορά του στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων.

Είμαι βέβαιος ότι τόσο το 2024 όσο και τα επόμενα χρόνια, υπό την καθοδήγηση του διαδόχου μου κ. Κώστα Νεμπή, ο ΟΤΕ είναι σε θέση να συνεχίσει να αναπτύσσεται, να δημιουργεί σημαντικές ταμειακές ροές, να επενδύει στις υποδομές της χώρας και να προσφέρει αξία στους συνδρομητές, συνεργάτες και μετόχους του».

Προοπτικές του 2024

Το 2024, ο ΟΤΕ αναμένει περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών και οικονομικών του επιδόσεων, εξαιρουμένων τυχόν απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ARPU που υλοποιήθηκαν στα τέλη του 2023 αναμένεται να ενισχύσουν την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής και να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες σταθερής λιανικής. Επιπλέον, ο ΟΤΕ αναμένεται να συνεχίσει να επωφελείται από τις θετικές μακροοικονομικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη σταδιακή υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τομέα του ICT. Ο συγκεκριμένος τομέας παρόλο που συνδέεται με χαμηλό περιθώριο κέρδους, συμβάλει στις μακροχρόνιες επιδόσεις του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα, το 2024, ο ΟΤΕ αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τη βάση των εσόδων του, παρά τις πιέσεις στις εγχώριες ροές χονδρικής και τη συρρίκνωση της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας.
Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, ιδίως όσον αφορά στο κόστος προσωπικού, οι οποίες θα συνεχίσουν να δημιουργούν θετική δυναμική και θα αντισταθμίσουν εν μέρει τις επιπτώσεις του υψηλότερου ενεργειακού κόστους λόγω της λήξης ισχύος του συμβολαίου το 2023. Για το έτος 2024, ο ΟΤΕ αναμένει περαιτέρω αύξηση των λειτουργικών κερδών, αν και με βραδύτερο ρυθμό από τα έσοδα, με βάση την τρέχουσα δυναμική της αγοράς.
Ο ΟΤΕ θωρακίζει τη θέση του και διασφαλίζει το μερίδιο αγοράς του, ενώ αξιοποιεί το σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την επέκταση του FTTH, την κάλυψη του 5G και την απόδοση του δικτύου, με στόχο τις συνεχείς προσθήκες και αναβαθμίσεις συνδρομητών. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, ενώ θα εξακολουθεί να επωφελείται από την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση πελατών και τα προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής. Η επέκταση της διαθεσιμότητας δικτύου FTTH διασφαλίζει ότι ο ΟΤΕ απορροφά ένα αυξανόμενο μερίδιο συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, με αυξημένη πιστότητα. Αντίστοιχα, το ευρέως αναγνωρισμένο προηγμένο δίκτυο 5G είναι βασικός καταλύτης για τη συνεχή αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής.


 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ετικέτες ΟΤΕ