Χρηστικά

Οριστικοποιείται το καθεστώς κρίσης για τις εκκρεμείς αιτήσεις επικουρικών συντάξεων


Απλοποιώντας και διευκολύνοντας τις διαδικασίες προς όφελος των αιτούντων, οριστικοποιείται το καθεστώς κρίσης των εκκρεμών αιτήσεων για απονομή επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑΕΠ, δίνοντας ανάσα σε σημαντικό αριθμό υποψήφιων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση "οριστικοποιείται το καθεστώς στο οποίο υπάγονται αιτήσεις που έχουν οριστικά κριθεί και απορριφθεί πριν την μεταβολή της νομοθεσίας και την έναρξη του Ν. 4387/2016 στις 13/5/2016 και οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τις 13/5/2016 και δεν έχουν κριθεί οριστικά. Επίσης καθορίζεται ποιος είναι χρόνος έναρξης συνταξιοδότησης για αιτήσεις δικαιούχων που έχουν υποβληθεί πριν την εφαρμογή του αρ. 8 Ν.4578/2018, δηλαδή πριν από τις 4/12/2018".

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει το ΕΤΕΑΕΠ: "Σε περιπτώσεις αιτημάτων λήψης επικουρικής σύνταξης που αφορούσαν διαδοχική ασφάλιση σε ενταχθέντες φορείς  στο ΕΤΕΑΕΠ και είχαν απορριφθεί λόγω μη θεμελίωσης δικαιώματος σε κάποιον από τους φορείς, πριν την έναρξη ισχύος του αρ. 19 Ν. 4387/2016, γίνεται δεκτό ότι, εφόσον οι αιτούντες επανέλθουν με νέα αίτηση, οι αιτήσεις τους αυτές θα κρίνονται με το ευνοϊκότερο καθεστώς που ισχύει κατά την ημερομηνία της αίτησης και η έναρξη συνταξιοδότησης θα ανατρέχει στην ημερομηνία κατάθεσης της νέας αίτησης. Για αντίστοιχες αιτήσεις που κατά την 13/5/2016 δεν έχουν κριθεί οριστικά γίνεται δεκτό ότι η αίτηση συνταξιοδότησης ανατρέχει στην 13.5.2016.

Υπενθυμίζεται ότι με το αρ. 19 Ν. 4387/2016, ο χρόνος που έχει διανυθεί στον πρώην φορέα επικουρικής ασφάλισης στον οποίο ο ασφαλισμένος είχε υποχρέωση υπαγωγής, λογίζεται συνολικά ως χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑΕΠ. Επομένως για όλους τους αιτούντες επικουρικής σύνταξης που έχουν διαδοχική ασφάλιση, το αίτημά τους θα κρίνεται με το ευνοϊκότερο καθεστώς του αρ.19 του Ν.4387/2016 και θα προσμετράται ο συνολικός χρόνος ασφάλισής τους στην θεμελίωση και στον υπολογισμό της επικουρικής τους σύνταξης".

Παράλληλα, σημειώνεται: "Η έναρξη συνταξιοδότησης για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του αρ. 8 Ν. 4578/2018, δηλαδή τις 3/12/2018 και δεν έχουν κριθεί οριστικά (με την έκδοση απόφασης του ΔΣ του Ταμείου επί ενστάσεως του ασφαλισμένου ή την άπρακτη πάροδο της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας άσκησης ένστασης), διέπεται από τις ειδικότερες καταστατικές διατάξεις του κατά περίπτωση ενταχθέντος στο ΕΤΕΑΕΠ φορέα, εκτός εάν οι διατάξεις του αρ. 8 Ν.4578/2018 είναι ευνοϊκότερες και καταλήγουν στην ταχύτερη έναρξη συνταξιοδότησης για τον ενδιαφερόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του ν. 4578/2018 και μετά, το δικαίωμα επικουρικής σύνταξης αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις".

"Επομένως, αποφασίζεται ότι σε κάθε περίπτωση θα ισχύει η ευνοϊκότερη διάταξη για τον ασφαλισμένο σχετικά με την έναρξη της συνταξιοδότησής του είτε αυτή απορρέει από τις καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων ταμείων είτε από την εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.4578/2018", καταλήγει το ΕΤΕΑΕΠ.