Επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της PEARL LTD από την Cosco


Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 707/2020 απόφασή της, τη συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της PEARL Ltd. (PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS LIMITED) από την OCEAN που ανήκει στον όμιλο COSCO και τον Α. Παναγόπουλο.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων, την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.