Χρηστικά

Όλες οι αλλαγές στους κωδικούς των φετινών φορολογικών δηλώσεων


Ποιοι κωδικοί προστίθεται στο Ε1, ποιοι καταργούνται και ποιοι αλλάζουν ονομασία - Το νέο έντυπο Ε1

Σημαντικές αλλαγές στους κωδικούς των φετινών φορολογικών δηλώσεων περιέχει το νέο έντυπο Ε1, που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, καθώς προστίθενται νέοι κωδικοί, καταργούνται ορισμένοι, ενώ άλλοι κωδικοί αλλάζουν ονομασία.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2022 ανοίγει μέχρι το τέλος Μαρτίου, καθώς ήδη η ΑΑΔΕ εξέδωσε το νέο έντυπο της δήλωσης Ε1 αλλά και την απόφαση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας.

Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, υποβάλλονται υποχρεωτικά με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα με τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Ιουνίου, αλλά συνήθως με τα προβλήματα που ανακύπτουν, η προθεσμία παρατείνεται.

Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που, κατ’ εξαίρεση, δε θα υποβληθούν με τον ανωτέρω τρόπο αλλά σε χειρόγραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ. 

Επίσης, οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2016 και έπειτα, υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση της ανωτέρω διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Οι αλλαγές των κωδικών

Οι κωδικοί που προστίθενται ή αλλάζουν ή καταργούνται είναι οι ακόλουθοι:

 • Αλλάζουν τα έτη αναφοράς στις ακόλουθες περιπτώσεις του Πίνακα 2:
 • Περίπτωση 8. Είστε συνταξιούχος και γεννηθήκατε μέχρι 31-12-1956;
 • Περίπτωση 9. Έχετε κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1/1/2019 και μετά;
 • Περίπτωση 11. Ασκείτε επιχειρ. δραστηρ. με ιδιότητα εμπορική και γεννηθήκατε μέχρι την 31-12-1959;
 • Προστίθεται νέα περίπτωση, η 21, καθώς και νέοι κωδικοί 043 και 044, οι οποίοι συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους έκαναν χρήση των διατάξεων, που αφορούν στην επιστροφή στην Ελλάδα και την απαλλαγή τους από το 50% του φόρου εισοδήματος για μια επταετία.
 • Ο τίτλος των κωδικών είναι: Έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ για εισόδημα από μισθωτή εργασία;

Οι κωδικοί αυτοί είναι προσυμπληρωμένοι και αφορούν στους φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ ΚΦΕ και αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία που προκύπτει στην ημεδαπή, από πλήρωση νέας θέσης εργασίας.

Η υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις αποδεικνύεται με την εγκριτική απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, όπου αναγράφεται η επωνυμία και το ΑΦΜ του εργοδότη για τον οποίο πληρούται η προϋπόθεση της νέας θέσης εργασίας.

Φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ ΚΦΕ απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α για το 50% του εισοδήματος του από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 4Β που αφορά στα εισοδήματα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος ναυτικών, πιλότων και μηχανικών αεροσκαφών, γίνονται λεκτικές τροποποιήσεις. Ειδικότερα:

 • Αλλάζει ο υποπίνακας σε: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ. ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.Ν.) & ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ/ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • Αλλάζει η περ. 10 του ΠΙΝΑΚΑ 4Β, σε Κατηγορία επαγγέλματος 1: Αξ/κός Ε.Ν.   2: Κατώτ. πλήρωμα Ε.Ν.  3: Κατώτ. πλήρωμα και αξ/κός Ε.Ν. εντός του ίδιου έτους  4: Κυβερνήτης, συγκυβ/της και μηχ/κός αεροσκαφών

Στον ΠΙΝΑΚΑ 4Ε, εισόδημα από υπεραξία οι αλλαγές είναι:

 • Αλλαγή στην περ. 4 (κωδικοί 871-872) σε Ζημιά του ίδιου φορ. Έτους από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής της παρ. 1 άρθρου 42 Κ.Φ.Ε
 • Προσθήκη περ. 5 και κωδικού : 5. Ζημιές προηγούμενων φορ. Ετών από μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής ή αλλοδαπής της παρ. 1 άρθρου 42 Κ.Φ.Ε.  ΚΩΔ 873 – 874

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1034/2022:

α) στους κωδικούς 871-872 συμπληρώνεται η ζημία από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 ΚΦΕ του ίδιου φορολογικού έτους, η οποία δύναται να μεταφέρεται για πέντε (5) έτη προκειμένου να συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία και γίνεται διάκριση της ζημιάς σε ημεδαπής/ αλλοδαπής. Ως ζημιά νοείται μόνο αυτή που προκύπτει αποκλειστικά από τίτλους που κατονομάζονται στην παρ. 1 του άρθρου 42 ΚΦΕ και όχι από τους τίτλους των οποίων η υπεραξία από τη μεταβίβασή τους απαλλάσσεται της φορολογία και

β) το κέρδος του φορολογικού έτους 2021 από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 ΚΦΕ, όταν οι τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση και η υπεραξία τους φορολογείται, αναγράφεται στους κωδικούς 829-830. Κατά τη συμπλήρωση των ανωτέρω κωδικών δεν αφαιρείται από τον φορολογούμενο η μεταφερόμενη ζημία προηγουμένων ετών, καθώς αυτή αναγράφεται, από το φορολογικό έτος 2021 και έπειτα, στους νέους κωδικούς 873-874 και αφαιρείται από το κέρδος του τρέχοντος έτους κατά την εκκαθάριση.

Στους νέους κωδικούς 873-874 αναγράφονται οι μεταφερόμενες ζημιές από την πώληση τίτλων του άρθρου 42 ΚΦΕ των προηγούμενων φορολογικών ετών, οι οποίες δεν έχουν συμψηφιστεί με κέρδη από την ίδια αιτία και γίνεται διάκρισή τους σε ημεδαπής/αλλοδαπής.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 6 καταργούνται υφιστάμενοι κωδικοί και προστίθενται νέοι. Ειδικότερα:
Καταργούνται οι κωδικοί που αφορούσαν στο ΕΚΑΣ:

 • Περ. 11 Καθαρό ποσό κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση ΚΩΔ 305 – 306
 • Περ. 12 Καθαρό ποσό κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) ΚΩΔ 335 - 336

Προστίθενται νέοι κωδικοί:

 • Στην περίπτωση 11. Ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας : Προσθήκη κωδικών 081,082,083 Αριθμός δήλωσης μίσθωσης
 • Στην περίπτωση 12. Ενοίκιο που πληρώσατε για κατοικία παιδιών της οικογένεια που σπουδάζουν στο εξωτερικό: Προσθήκη κωδικών 084,085, 086 Αριθμός δήλωσης μίσθωσης
 • Κατάργηση του διαχωρισμού των κωδικών 817,  819 και 821 σε πρώτο και δεύτερο παιδί για το ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν και προσθήκη κωδικών 818-820-822
 • Στην περίπτωση 13. Ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία και κατοικία παιδιών που σπουδάζουν: Προσθήκη κωδ. 087 που αφορά 
 • Στις νέες στήλες των πινάκων των περ. 11, 12 και 13 με τίτλο «Αριθμός Δήλωσης Μίσθωσης», συμπληρώνεται ο αριθμός της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της αντίστοιχης σύμβασης μίσθωσης.
 • Οι νέοι κωδικοί 818, 820, και 822 συμπληρώνονται από τον/την σύζυγο σε περίπτωση που έχει συμβληθεί στη συγκεκριμένη μίσθωση ή αυτή αφορά σε κατοικία εξαρτώμενου τέκνου που δεν έχει αποκτήσει από κοινού με τον/την υπόχρεο.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 8, που αφορά στα στοιχεία των εξαρτώμενων μελών:

 • Γίνεται ενημέρωση των ημερομηνιών για τα άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/2003 έως 31/12/2021 και τα άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/1996 και φοιτούν.
 • Προστίθεται ο κωδικός 033, που αφορά στον αριθμό τέκνων του πίνακα 8 περ. 1 (αριθμητικά).

Συγκεκριμένα στον υποπίνακα 1 δηλώνονται διακριτά τα κοινά τέκνα του υπόχρεου και της συζύγου/ΜΣΣ, καθώς και τα τέκνα καθενός εξ αυτών που δεν έχουν αποκτήσει από κοινού (μη κοινά τέκνα). Ειδικότερα, οι σχετικοί κωδικοί συμπληρώνονται ως εξής:

 • στον κωδικό 003 συμπληρώνεται για τον υπόχρεο το σύνολο των τέκνων του, ήτοι τα κοινά τέκνα με τη σύζυγο/ΜΣΣ και τα μη κοινά τέκνα του.
 • στους κωδικούς 033 και 004 συμπληρώνονται για τον υπόχρεο και τη σύζυγο/ΜΣΣ αντίστοιχα, τα μη κοινά τέκνα τους.

Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 16 ΚΦΕ, λαμβάνονται υπόψη για τον υπόχρεο ο κωδ. 003 και για τη σύζυγο/ΜΣΣ αθροιστικά οι κωδ. 004 και 003 αφαιρούμενου του πλήθους των τέκνων του κωδ. 033.

Σε περίπτωση που οι γονείς των τέκνων δεν υποβάλουν από κοινού δήλωση μπορεί να συμπληρώνεται και ο ΑΦΜ του έτερου γονέα.

Το νέο έντυπο Ε1 εδώ

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα