TECHin

Οι αγορές από Κίνα και ebay στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ


Οι ηλεκτρονικές αγορές smartphones και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών από τρίτες χώρες τίθενται στο στόχαστρο των τελωνείων

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπαίνουν οι ηλεκτρονικές αγορές από το ebay, από την Κίνα ή από άλλες τρίτες χώρες, εφόσον η αξία τους ξεπερνάει το όριο των 22 ευρώ. Οι τελωνειακές αρχές, κατόπιν εντολής της ΑΑΔΕ, έχουν αυστηροποιήσει τη διαδικασία και έχουν πολλαπλασιάσει τους ελέγχους στα ταχυδρομικά δέματα που έρχονται από το εξωτερικό μέσω του ταχυδρομικών υπηρεσιών προκειμένου να εντοπίσουν αντικείμενα τα οποία αγοράζονται από το εξωτερικό με παράκαμψη των δασμών.
Συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικές συσκευές και κυρίως smartphones σε τιμές οι οποίες είναι πολύ χαμηλές, σε σύγκριση με εκείνες που πωλούνται από καταστήματα στην ελληνική αγορά ή σε καταστήματα άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχουν φορολογηθεί. Ωστόσο αν το δέμα εντοπιστεί από το Τελωνείο και τους επιβληθούν οι αναλογούντες δασμοί και ο ΦΠΑ, τότε το κόστος θα αποδειχτεί σημαντικά μεγαλύτερο, ακόμη και σε σύγκριση με το αν αγοράζονταν από την εγχώρια αγορά.

Η ΑΑΔΕ σε οδηγό που εξέδωσε, αποσαφηνίζει το πλαίσιο και τα όρια των απαλλαγών που ισχύουν για αγορές χωρίς δασμούς από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διευκρινίζει επίσης ότι ισχύει διαφορετικό όριο αν η αγορά του αντικειμένου γίνεται από κατάστημα και διαφορετικό, όταν ο αποστολέας είναι ιδιώτης.

Συγκεκριμένα, δεν υπόκεινται σε δασμούς ταχυδρομικά δέματα αξίας έως 22 ευρώ, όταν αποστολέας είναι κατάστημα, ενώ όταν αποστολέας είναι ιδιώτης από τρίτη χώρα, τότε το απαλλασσόμενο όριο είναι το ποσό των 45 ευρώ.

Εάν η αξία της αποστολής είναι πάνω από 22 ή 45 ευρώ, αντίστοιχα, τότε επιβάλλονται οι αναλογούντες εισαγωγικοί δασμοί, καθώς και επιπλέον ΦΠΑ ύψους 24%.

Σημειώνεται πως οι περισσότερες αγορές ηλεκτρονικών ειδών γίνονται, από καταστήματα της Κίνας και μέσω του ebay, και τα δέματα αποστέλλονται μέσω των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών ταχυδρομικών εταιρειών.

Οι προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ

Αναλυτικότερα ο «οδηγός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Υπόκεινται σε τελωνειακές διαδικασίες οι αποστολές μέσω ταχυδρομείου από και προς Τρίτη χώρα;

Οι αποστολές αντικειμένων και εμπορευμάτων μέσω της ταχυδρομικής οδού υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και σε διατυπώσεις, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία της Ε.Ε. και την Εθνική τελωνειακή νομοθεσία.

2. Ποιες είναι οι τελωνειακές διαδικασίες για την εισαγωγή μέσω ταχυδρομείου;

Κατά την εισαγωγή, απαλλάσσονται τελωνειακών διατυπώσεων οι κάρτες, οι επιστολές και οι επιστολές για τυφλούς. Επίσης, προωθούνται για άμεση παράδοση στους παραλήπτες τα ταχυδρομικά αντικείμενα (συνήθως επιστολικό ταχυδρομείο) αξίας κάτω από το όριο απαλλαγής Φ.Π.Α. (δηλαδή 22 ευρώ για εμπορικές αποστολές και 45 ευρώ για προσωπικές, από ιδιώτη σε ιδιώτη). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, υποβάλλεται τελωνειακή διασάφηση.
Στην περίπτωση παραλαβής μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, η τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται, είτε από τον ίδιο τον παραλήπτη, είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει ως αντιπρόσωπό του (συνηθέστερα από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από επαγγελματία εκτελωνιστή), κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης. Αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την αριθ. ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ2018/1-2-2018 (ΑΔΑ: 6Γ9Β46ΜΠ3Ζ-ΟΗΣ) εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογή της προφορικής διασάφησης στη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία/ εξαγωγή σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC) - Χρήση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής», στην οποία επισυνάπτεται εύχρηστος οδηγός για την εισαγωγή εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).
Στην περίπτωση παραλαβής μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) - (Ελληνικά Ταχυδρομεία - ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.), υποβάλλεται διασάφηση για λογαριασμό του παραλήπτη και ειδοποιείται ο παραλήπτης για το ποσόν της οφειλής.
Ο παραλήπτης υποχρεούται να εξασφαλίσει οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση τυχόν απαιτείται για την εισαγωγή του ταχυδρομικού αντικειμένου και γενικά κάθε πιστοποιητικού/ συνοδευτικού εγγράφου για το ζητούμενο τελωνειακό καθεστώς. 
Δεδομένου ότι ο εισαγωγέας/ παραλήπτης είναι νομικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες στην τελωνειακή διασάφηση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς του στην εξασφάλιση ότι ο αποστολέας στην τρίτη χώρα θα εσωκλείσει στο ταχυδρομικό αντικείμενο κάθε αναγκαία πληροφορία (πχ. τιμολόγιο, τελωνειακή δήλωση CN 23). Σε αντίθετη περίπτωση, το ταχυδρομικό δέμα μπορεί να επιστραφεί στον αποστολέα ή να δεσμευτεί ή ακόμα και να κατασχεθεί, αν παραβιάζει απαγορευτική νομοθεσία και να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες (διοικητικές και ποινικές) του παραλήπτη.
Από 21/6/2017 ισχύει η αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 (Β΄4092) Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας», η οποία επιφέρει τις ακόλουθες βασικές αλλαγές:
α) εναρμονίζονται πλήρως οι σχετικές τελωνειακές διαδικασίες προς την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία,
β) προσαρμόζεται ο Φ.Π.Κ.Υ. (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.) στο ηλεκτρονικό περιβάλλον διεξαγωγής τελωνειακών διαδικασιών, όπως έχει διαμορφωθεί με την θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet,
γ) καθιερώνεται ολοκληρωμένη διαδικασία παρακολούθησης της διακίνησης των ταχυδρομικών αντικειμένων από την στιγμή της εισόδου τους στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. και
δ) απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες που θα έχουν ως συνέπεια, αφενός την καλύτερη εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών και αφετέρου, την καλύτερη διασφάλιση της είσπραξης δασμών και φόρων.

3. Ποιες τελωνειακές διαδικασίες εφαρμόζονται για την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων στα πλαίσια ηλεκτρονικών αγορών/ ηλεκτρονικού εμπορίου;

Η αγορά ή πώληση αντικειμένων/εμπορευμάτων, μέσω του διαδικτύου και παραλαβή/αποστολή των αντικειμένων/εμπορευμάτων, μέσω της ταχυδρομικής οδού, δεν απαλλάσσει τον παραλήπτη/αποστολέα από τις ανωτέρω τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής/εξαγωγής. Ως εκ τούτου, ο παραλήπτης/αποστολέας οφείλει να εξασφαλίσει την τήρηση των όρων/προϋποθέσεων/εγκρίσεων των σχετικών αποστολών, τηρουμένων και των λοιπών φορολογικών και άλλων διατυπώσεων. Η τήρηση των διαδικασιών και η παροχή όλων των αναγκαίων στοιχείων από μέρους των παραληπτών/αποστολέων συμβάλλει στην ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη προώθηση των ταχυδρομικών αντικειμένων και αποτελεί βάση για την εμπέδωση ασφάλειας στο ηλεκτρονικό διασυνοριακό εμπόριο, με οφέλη για τους άμεσα συναλλασσόμενους, αλλά και για το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον (πχ. περιορισμός δασμο-φοροδιαφυγής, προστασία υγιούς ανταγωνισμού, περιορισμός εισόδου/εξόδου απαγορευμένων αντικειμένων).

4. Ποιές είναι οι χρεώσεις των ταχυδρομικών υπηρεσιών κατά τον τελωνισμό εισαγόμενων/ εξαγόμενων αντικειμένων;

Η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι υπεύθυνη μόνο για την επιβολή και την είσπραξη των τελωνειακών δασμών και του Φ.Π.Α. εισαγωγής ή κάθε άλλου φόρου σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ε. και της χώρας. Η Τελωνειακή Υπηρεσία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν τέλη εκτελωνισμού των ΕΛ.ΤΑ. ή αμοιβών και λοιπών επιβαρύνσεων (πχ. αποθήκευτρα, έκδοση διατακτικής) των εταιρειών ταχυμεταφοράς.
Τα εν λόγω τέλη και οι λοιπές αμοιβές καθορίζονται συμβατικά μεταξύ των ταχυδρομικών εταιρειών και των πελατών τους και, ως εκ τούτου, οι τελευταίοι πρέπει να απευθύνονται, κατά περίπτωση, στα ΕΛ.ΤΑ. και στις εταιρείες ταχυμεταφορών για οποιαδήποτε πληροφορία.
Αρμόδια αρχή για την εξέταση σχετικών παραπόνων/αναφορών είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Τηλ.: 210-61.51.000, fax: 210-61.05.049, info@eett.gr).

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα