Αγορές

ΟΔΔΗΧ: Το δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ με επιτόκιο 0,90%.


Το δημόσιο άντλησε 1,625 δισ. ευρώ από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, με επιτόκιο 0,90%.

Ο ΟΔΔΗΧ αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι η δημοπρασία εντόκων γραμματίων ήταν ύψους 1.250 εκατομμυρίων ευρώ, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,90% και υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.660 εκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,33 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε επίσης